สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ข้อบังคับ

| พ.ร.บ.|  ข้อบังคับ | ระเบียบสัตวแพทยสภา กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |   คำสั่ง  | ประกาศ |


 

 ข้อบังคับ

  

1.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการเลือกตั้งและเลือกกรรมการสัตวแพทยสภา พ.ศ.2545

 

2.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา พ.ศ.2545

 

 

3.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยโรคต้องห้ามการเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา พ.ศ.2545

 

4.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา  ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ.2545

 

 
5.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545

 

6.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545

 

7.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะที่ปรึกษา พ.ศ.2545

 

8.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยตราสัตวแพทยสภา พ.ศ.2546

 

9.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546

 

 

9.1 แบบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นหนึ่ง-สอง

 

10.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีการสัตวแพทย์ พ.ศ.2546

 11.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกและบัตรประจำตัวสมาชิก พ.ศ.2545

  

11.1 แบบหนังสือรับรองและบัตรสมาชิก (9 ม.ค. 46)

 12.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2546

 13.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2546

 14.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวน หรือสอบสวนในกรณีมีการกล่าวหา หรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545

 15.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2546

 16.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2549

 17.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2548

 18.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการใช้คำนำหน้า หรือข้อความ หรือใช้อักษรย่อ ของคำดังกล่าวประกอบกับชื่อตัว หรือชื่อสกุลของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2550

 19.

ข้อบังคับว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา พ.ศ. 2551

 20.

ข้อบังคับว่าด้วยการเลือกกรรมการสัตวแพทยสภาดำรงตำแหน่งต่าง ๆ พ.ศ. 2551

 21.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา (ฉบับที่2) พ.ศ.2551

 22.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันศึกษา 2552

 23.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 2553

 24.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกสัตวแพทยสภา พ.ศ. 2555

  

 24.1  หนังสือแสดงเจตนาการ

  

 24.2  คำร้องขอความช่วยเหลือประสบภัยพิบัติ

 25.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับ 2)

 26.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยข้อจำกัด เงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับ 2)

 27.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับ 3)

 28.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ.2557

 29.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการจัดตั้ง การดำเนินการ และการเลิกสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2557

 30.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย พ.ศ.255731.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

 32.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทย์ฯ255733.

 

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกฯ 2562
     

 

                                                                                                            แก้ไขข้อมูลล่าสุดวันที่ 21-01-63