สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

วิธีการเก็บหน่วยกิต

"ขอยกเลิกข้อมูลตารางสรุปการแบ่งกลุ่ม  ประเภทกิจกรรม และจำนวนหน่วยกิตของกิจกรรมการศึกษาต่อนเื่องทางสัตวแพทย์ในคู่มือการรับรองหน่วยกิตฯ ฉบับปีที่ 2554 ( หน้า 67-73 ) เนื่องด้วยข้อมูลในตารางดังกล่าวไม่เป็นปัจจุบัน โดยให้ใช้ตารางแสดงรายละเอียดวิธีการเก็บหน่วยกิตดังต่อไปนี้แทน"

 

วิธีการเก็บหน่วยกิต 

รายละเอียดหน่วยกิตที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

 

กลุ่ม
ที่

คุณลักษณะกิจกรรม

รหัสกิจกรรม

ประเภทของกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง
ทางสัตวแพทย์

จำนวนหน่วยกิต

หลักฐานในการขอ
รับรองหน่วยกิต

ผู้เสนอขอรับรอง
หน่วยกิต จาก 
ศ.ศ.สพ.

1

เป็นกิจกรรมที่เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่หรือองค์ความรู้เดิมที่ได้ถูกทบทวนให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ

101

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ ระดับชาติ 
(National Conference)

ผู้ร่วมประชุม 1 หน่วยกิต/ชม. ไม่เกิน 5 หน่วยกิต/วัน
ผู้เสนอผลงานชื่อแรก/ผู้นำเสนอ 5 หน่วยกิต/เรื่อง
ผู้เสนอผลงานชื่อรอง 2.5 หน่วยกิต/เรื่อง
ประธานหรือผู้ดำเนินการประชุม 5 หน่วยกิต/คาบ
ผู้จัดการประชุมด้านวิชาการ 5 หน่วยกิต/ครั้ง

รายชื่อของสมาชิกที่ลงทะเบียน เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ และลายมือชื่อของสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมตามคาบเวลาการประชุม และส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป พร้อมแบบนำส่งข้อมูลส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 จากโปรแกรมมายัง ศ.ศ.สพ.

สถาบันหลักหรือสถาบันสมทบที่ผ่านการรับรองสถานภาพสถาบันจาก ศ.ศ.สพ. เป็นผู้รวบรวมรายชื่อและหน่วยกิตที่ได้ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมค่าธรรมเนียมนำส่ง ศ.ศ.สพ. ภายใน 30 วันหลังจัดกิจกรรม

102

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ ระดับนานาชาติ 
(International Conference)

ผู้ร่วมประชุม 1.5 หน่วยกิต/ชม. ไม่เกิน 6 หน่วยกิต/วัน
ผู้เสนอผลงานชื่อแรก/ผู้นำเสนอ 10 หน่วยกิต/เรื่อง
ผู้เสนอผลงานชื่อรอง 5 หน่วยกิต/เรื่อง
ประธานหรือผู้ดำเนินการประชุม 10 หน่วยกิต/คาบ
ผู้จัดการประชุมด้านวิชาการ 10 หน่วยกิต/ครั้ง

103

การบรรยายพิเศษหรือการบรรยายชุดพิเศษ ภายในประเทศ 
(National Special/Serial Lecture)

ผู้ร่วมบรรยาย 3 หน่วยกิต/ชม.
ผู้ฟังบรรยาย 1 หน่วยกิต/ชม.

104

การบรรยายพิเศษหรือการบรรยายชุดพิเศษ ต่างประเทศ 
(International Special/Serial Lecture)

ผู้ร่วมบรรยาย 6 หน่วยกิต/ชม.
ผู้ฟังบรรยาย 1.5 หน่วยกิต/ชม.

105

 

การสัมมนาวิชาการ
(Seminar)

ผู้ร่วมบรรยาย (ระดับชาติ) 1 หน่วยกิต/ชม.
ผู้ร่วมบรรยาย (ระดับนานาชาติ) 2 หน่วยกิต/ชม.
ผู้ฟังบรรยาย 0.5 หน่วยกิต/ชม.
ผู้จัดกิจกรรม 3 หน่วยกิต/ครั้ง

106

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop)

ผู้ร่วมบรรยาย (ระดับชาติ) 1 หน่วยกิต/ชม.
ผู้ร่วมบรรยาย (ระดับนานาชาติ) 2 หน่วยกิต/ชม.
ผู้ฟังบรรยาย 0.5 หน่วยกิต/ชม.
ผู้จัดกิจกรรม 3 หน่วยกิต/ครั้ง

107

 

การฝึกอบรม (Training)
-การอบรม
-การฝึกอบรม

ผู้สอน (ระดับชาติ) 1 หน่วยกิต/ชม.
ผู้สอน (ระดับนานาชาติ) 2 หน่วยกิต/ชม.
ผู้ฟังบรรยาย 0.5 หน่วยกิต/ชม.
ผู้จัดกิจกรรม 3 หน่วยกิต/ครั้ง
: หลักเกณฑ์การพิจารณา
- กิจกรรมที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่เกิน 5 วัน ให้ได้รับหน่วยกิตไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
- กิจกรรมที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมตั้งแต่ 6 ถึง 90 วัน ให้ได้รับหน่วยกิตไม่เกิน 30 หน่วยกิต
- กิจกรรมที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมมากกว่า 90 วันขึ้นไป ให้ได้รับหน่วยกิตไม่เกิน 40 หน่วยกิต 

108

 

อภิปรายหมู่ 
(Panel Discussion)

ผู้ร่วมอภิปราย 1 หน่วยกิต/ชม.
ผู้ฟังบรรยาย 0.5 หน่วยกิต/ชม.
ผู้จัดกิจกรรม 3 หน่วยกิต/ครั้ง
ผู้ดำเนินการอภิปราย 3 หน่วยกิต/ครั้ง

2

เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ

201

กิจกรรมสโมสรวารสาร 
(Journal Club)

ผู้อ่าน-รายงาน 1 หน่วยกิต/ครั้ง
ผู้ฟัง 0.5 หน่วยกิต/ชม.
ผู้จัดกิจกรรม 0.5 หน่วยกิต/ครั้ง

รายชื่อของสมาชิกที่ลงทะเบียน เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ และลายมือชื่อของสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมตามคาบเวลาการประชุม และส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป พร้อมแบบนำส่งข้อมูลส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 จากโปรแกรมมายัง ศ.ศ.สพ.

สถาบันหลักหรือสถาบันสมทบที่ผ่านการรับรองสถานภาพสถาบันจาก 
ศ.ศ.สพ. เป็นผู้รวบรวมรายชื่อและหน่วยกิตที่ได้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมค่าธรรมเนียมนำส่ง ศ.ศ.สพ. ภายใน 30 วันหลังจัดกิจกรรม

202

การประชุมวิชาการภายในหน่วยงาน
(Departmental Conference)

ผู้รายงาน-เสนอผลงาน 1หน่วยกิต/เรื่อง
ผู้ฟัง 0.5 หน่วยกิต/ชม.
ผู้จัดกิจกรรม 1หน่วยกิต/ครั้ง

203

การประชุมวิชาการระหว่างหน่วยงาน
(Interdepartmental Conference)

ผู้รายงาน/เสนอผลงาน (ระดับชาติ) 1 หน่วยกิต/เรื่อง
ผู้รายงาน/เสนอผลงาน (ระดับนานาชาติ) 2 หน่วยกิต/เรื่อง
ผู้ฟัง 0.5 หน่วยกิต/ชม.
ผู้จัดกิจกรรม 1 หน่วยกิต/ครั้ง

3

เป็นกิจกรรมเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อยได้แก่
3.1) เป็นกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ การตีพิมพ์งานวิจัย บทความและกรณีศึกษา

301

ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการภายในประเทศ

ชื่อแรก/ชื่อหลัก 5 หน่วยกิต/เรื่อง
ชื่อรอง 2.5 หน่วยกิต/เรื่อง

ส่งข้อมูล และหลักฐานเช่น สำเนาบทความ ผลงานวิชาการ ที่ตีพิมพ์โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อของชนิดบทความครบถ้วน โดยมีการระบุรายละเอียดการตีพิมพ์ ชื่อวารสาร ปีที่พิมพ์ ฉบับที่พิมพ์ ครบถ้วน พร้อมแบบเอกสาร ศ.ศ.สพ. 005-2

ผู้ทำกิจกรรมเป็นผู้ยื่นความจำนงไปยัง ศ.ศ.สพ. เพื่อให้การรับรอง ภายหลังจากได้รับรองกิจกรรมให้ชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด

302

ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการต่างประเทศ

ชื่อแรก/ชื่อหลัก 10 หน่วยกิต/เรื่อง
ชื่อรอง 5 หน่วยกิต/เรื่อง

303

การตีพิมพ์บทความในสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ

ชื่อแรก/ชื่อหลัก 3 หน่วยกิต/เรื่อง
ชื่อรอง 1.5 หน่วยกิต/เรื่อง

3.2) เป็นกิจกรรมการประเมิน

304

เป็นผู้ประเมินบทความผลงานวิจัยและโครงการวิจัย

ผู้ประเมิน (ภาษาไทย) 3 หน่วยกิต/เรื่อง
ผู้ประเมิน (ภาษาอังกฤษ) 6 หน่วยกิต/เรื่อง

ส่งข้อมูล และหลักฐานเช่น สำเนาบทความ ผลงานวิชาการ ที่ตีพิมพ์โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อของชนิดบทความครบถ้วน โดยมีการระบุรายละเอียดการตีพิมพ์ ชื่อวารสาร ปีที่พิมพ์ ฉบับที่พิมพ์ ครบถ้วน พร้อมแบบเอกสาร ศ.ศ.สพ. 005-2

305

เป็นผู้ประเมินตำแหน่งวิชาการ

ผู้ประเมิน 5 หน่วยกิต/ราย

3.3) เป็นกิจกรรมการผลิตสื่อวิชาการ

306

ผลิตตำรา วีดิทัศน์ ผลการเรียนรู้ด้วยตนเองทางคอมพิวเตอร์ วารสารวิชาการ การผลิตสื่อวิชาการและข้อสอบสำหรับสัตวแพทยสภา ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในสัตวแพทยสภา

ผู้ผลิตหลัก 10 หน่วยกิต/ผลงาน
ผู้ร่วมในการผลิต 5 หน่วยกิต/ผลงาน
- ตำราจำนวนต่ำกว่า 100 หน้า 20 หน่วยกิต
- ตำราจำนวน 100-200 หน้า 40 หน่วยกิต
- ตำราจำนวน 201-300 หน้า 60 หน่วยกิต
- ตำราจำนวน 301-400 หน้า 80 หน่วยกิต
- ตำราจำนวน 401 หน้าขึ้นไป 100 หน่วยกิต
ผู้ผลิตข้อสอบสำหรับศ.ศ.สพ. 
- ชุดคำถาม-คำตอบ (เนื้อเรื่องสั้น) 10 หน่วยกิต/เรื่อง
- ชุดคำถาม-คำตอบ (เนื้อเรื่องยาว 30 หน่วยกิต/เรื่อง
- ชุดวิดีทัศน์ 30 หน่วยกิต/เรื่อง
ผู้ผลิตข้อสอบสำหรับศูนย์ประเมินฯ 1 หน่วยกิต/ข้อ

หนังสือรับรองการผลิตสื่อการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ตัวอย่างสื่อที่ผลิต หรือหนังสือขอบคุณจากหน่วยงานที่ได้ใช้ประโยชน์ จากต้นสังกัด หรือประกาศเกียรติคุณในการผลิตสื่อดังกล่าว พร้อมแบบเอกสาร ศ.ศ.สพ. 005-2

3.4) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านจากสื่อ หรือการตอบคำถาม

307

การเรียนรู้ด้วยตนเองจากการอ่านบทความ และตอบคำถามในวารสารหรือชุดคำถาม หรือบทความพิเศษ

ผู้ตั้งคำถาม 5 หน่วยกิต/ผลงาน
ผู้ตอบ 1 หน่วยกิต/ผลงาน 

หนังสือรับรองหน่วยกิตจากวารสาร สถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ พร้อมแบบเอกสาร ศ.ศ.สพ. 005-2

308

การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

ผู้เรียนรู้ (เนื้อเรื่องยาว/วิดีทัศน์) 3 หน่วยกิต/บทเรียน
ผู้เรียนรู้ (เนื้อเรื่องสั้น) 1 หน่วยกิต/บทเรียน

หนังสือรับรองหน่วยกิต จาก สถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ แบบ
e-Learning พร้อมแบบเอกสาร ศ.ศ.สพ. 005-2

3.5) การศึกษาต่อในสายงานวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

309

การเพิ่มพูนความรู้โดยการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก และระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctorate Level)

ผู้ศึกษา 15 หน่วยกิต/เทอม
หมายเหตุ : 
-ระดับประกาศนียบัตรได้รับไม่เกิน 2 เทอมการศึกษา
-ระดับปริญญาโทได้รับไม่เกิน 4 เทอมการศึกษา
-ระดับปริญญาเอกได้รับไม่เกิน 6 เทอมการศึกษา
-ระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctorate Level) 
ได้รับหน่วยกิตตามการพิจารณาเห็นชอบของ ศ.ศ.สพ. 

หลักฐานการลงทะเบียนเรียน หรือสำเนาใบแสดงผลการเรียน สำเนาประกาศนียบัตรหรือ ปริญญาบัตร พร้อมแบบเอกสาร ศ.ศ.สพ. 005-2

3.6) เป็นกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้จากประสบการณ์ และเผยแพร่องค์ความรู้

310

การบริหารงานด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์

ผู้ร่วมกิจกรรมการบริหารงานด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
ระดับชาติ กิจกรรมละ 5 หน่วยกิต
ระดับนานาชาติ กิจกรรมละ 10 หน่วยกิต
โดย ขอรับรองหน่วยกิตได้ไม่เกินปีละ 20 หน่วยกิต

ประกาศ คำสั่ง แต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านวิชาชีพการ สัตวแพทย์ พร้อมแบบเอกสาร ศ.ศ.สพ. 005-2

3.7) เป็นกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้วิชาชีพการสัตวแพทย์และเผยแพร่สู่สาธารณะ

311

การบริการสาธารณะที่พัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์

ผู้ร่วมกิจกรรมการบริการสาธารณะที่พัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
ระดับชาติ ชั่วโมงละ 1 หน่วยกิต ไม่เกินวันละ 5 
หน่วยกิต ตามแต่ลักษณะกิจกรรม
ระดับนานาชาติ ชั่วโมงละ 2 หน่วยกิต ไม่เกินวันละ 10 
หน่วยกิต ตามแต่ลักษณะกิจกรรม
โดย ขอรับรองหน่วยกิตได้ไม่เกินปีละ 20 หน่วยกิต

ประกาศ คำสั่ง แต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะ ด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ พร้อมแบบเอกสาร ศ.ศ.สพ. 005-2

 

3.8) เป็นกิจกรรมประเภทที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานหรือบริหารงานด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่ได้ปฏิบัติมาในอดีต ของสมาชิกสัตวแพทย์อาวุโส นั้น โดยนำเสนอเป็นเอกสารในเชิงวิชาการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มพูนความรู้ ทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์

312

กิจกรรมด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์สำหรับสัตวแพทย์อาวุโส

- กิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ ถือว่าเป็นเกณฑ์ปกติ 50 หน่วยกิต
- กิจกรรมปกติที่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนก่อให้เกิด
แนวคิดใหม่ ทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ 100 หน่วยกิต
โดยขอรับรองหน่วยกิตไม่เกินปีละ 2 ครั้ง

เอกสารเชิงวิชาการที่เรียบเรียงจากประสบการณ์การปฏิบัติงาน พร้อมแบบเอกสาร ศ.ศ.สพ. 005-2

ผู้ทำกิจกรรมเป็นผู้ยื่นความจำนงไปยัง ศ.ศ.สพ. เพื่อให้การรับรอง ภายหลังจากได้รับรองกิจกรรมให้ชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด

4

เป็นกิจกรรมกลุ่มที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 ได้

401

กิจกรรมอื่นที่นอกเหนือจากที่ประกาศโดยกลุ่มหรือบุคคลหรือสถาบันได้ยื่นขอการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์และได้รับการรับรอง

หน่วยกิตให้เป็นไปตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ พิจารณาเห็นชอบ

หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (certificate of attendance) จากสถาบันทื่ไม่ใช่สถาบันหลัก หรือสถาบันสมทบ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ หรือหลักฐานอื่น ที่เกี่ยวข้อง พร้อมแบบเอกสาร ศ.ศ.สพ. 005-3

ผู้ทำกิจกรรมเป็นผู้ยื่นความจำนงไปยัง ศ.ศ.สพ. เพื่อให้การรับรอง ภายหลังจากได้รับรองกิจกรรมให้ชำระ ค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด

 

หมายเหตุ : กรณีที่การจัดกิจกรรมมีระยะเวลามากกว่า 1 วัน กำหนดให้สถาบันสามารถขอหน่วยกิตสำหรับผู้จัดกิจกรรมได้ 1 คนต่อวัน และไม่เกิน 3 คนต่อครั้ง

 

back<

กลับด้านบน