สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศศ.ศ.สพ. ที่ ๒ / ๒๕๖๓ เรื่อง ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ของ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

ที่ ๒ / ๒๕๖๓

เรื่อง ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ของ

ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองประจำปี  ๒๕๖๓

-----------------------------

 

             ตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การเพิ่มพูนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง กำหนดให้ผู้ขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ต้องเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งผ่านการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ โดย ต้องผ่านเกณฑ์รวมไม่ต่ำกว่า ๗๐% จาก ๑๐๐% ผ่านกลุ่มกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ ทั้ง ๓ กลุ่ม ได้แก่

                   ๑. กลุ่มกิจกรรมฝึกปฏิบัติในสาขาวิชาสัตว์เลี้ยง ไม่เกิน ๒๐%

                   ๒. กลุ่มกิจกรรมฝึกปฏิบัติในสาขาวิชาปศุสัตว์ ไม่เกิน ๒๐%

                   ๓. กลุ่มกิจกรรมการสอบเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ไม่เกิน ๖๐%

            ทั้งนี้ กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภาได้ให้การรับรอง มีดังนี้

 

๑. โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองประจำปี ๒๕๖๓  

            สถาบัน: ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา

            จัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓

            ณ ห้องทองฑีฆายุ ชั้น ๔ สำนักงานสัตวแพทยสภา  

            โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ มีมติรับรองข้อมูลคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ ดังกล่าวของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง รวมจำนวน ๗๕ ราย ดังนี้

  

ลำดับที่

ผ่านหลักสูตร
ระยะยาว

ชื่อ - สกุล

เลขที่ฯ

คะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรม (%)

. การสอบเพิ่มพูน
ความรู้

(เต็ม ๖๐%)

คะแนนรวม

(เปอร์เซ็นต์)

. สัตว์เลี้ยง

(เต็ม ๒๐%)

. ปศุสัตว์

(เต็ม ๒๐%)

เกษตรฯ๕๑

นายกฤษฎา

ทองสวัสดิ์

๑๕๐๗

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๐.๐๐

๘๐.๐๐

ขอนแก่น๕๑

นายกิตติพัฒน์

ชุมปัญญา

๘๕๗

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๕.๐๐

๗๕.๐๐

เกษตรฯ๕๓

นายขจรชัย

เรืองสุข

๒๐๒

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๐.๐๐

๘๐.๐๐

ขอนแก่น๕๓

นายขรรค์ชัย

ช่วงชัย

๒๙๗๒

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๗.๕๐

๗๗.๕๐

เกษตรฯ๕๓

นายคมกฤช

พลวิชิตร

๒๔๙๓

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๐.๕๐

๗๐.๕๐

ขอนแก่น๕๒

นายจิตสมนึก

วรเชษฐ

๑๓๕๗

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๘.๐๐

๗๘.๐๐

ขอนแก่น๕๔

นายจีระวัฒน์

ภักดีร่มเย็น

๒๖๓๘

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๑.๐๐

๗๑.๐๐

เชียงใหม่๕๔

นายเจริญ

ไตรรัตนประพันธ์

๒๖๐๙

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๓.๐๐

๗๓.๐๐

ขอนแก่น๕๔

นายชัชชาย

เต็งหงษ์เจริญ

๒๕๕๘

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๐.๕๐

๘๐.๕๐

๑๐

เชียงใหม่๕๒

นายชัชวาลย์

อนาวงศ์

๑๓๗๕

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๓.๕๐

๗๓.๕๐

๑๑

ขอนแก่น๕๒

นายชัย

ชื่อดำรงรักษ์

๑๐๖๗

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๐.๐๐

๘๐.๐๐

๑๒

เกษตรฯ๕๒

นายชัยยุทธ

เหลืองบุศราคัม

๑๑๑๖

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๘.๐๐

๗๘.๐๐

๑๓

เกษตรฯ๕๒

นายแก่นธัญญพัฒน์

ดอกสันเทียะ

๒๓๙๓

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๘.๐๐

๗๘.๐๐

๑๔

ขอนแก่น๕๒

นายชุมพล

รัตน์ชุรี

๒๕๖๓

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๕.๕๐

๗๕.๕๐

๑๕

เชียงใหม่๕๔

นายชูชาติ

ชำนาญชานันท์

๒๘๔

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๓.๕๐

๗๓.๕๐

๑๖

เชียงใหม่๕๔

นายดวงเนตร

เตวิยะ

๘๓๐

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๗.๕๐

๗๗.๕๐

๑๗

ขอนแก่น๕๒

นายเด่นพงษ์

ไทยลา

๒๖๑๑

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๙.๕๐

๗๙.๕๐

๑๘

ขอนแก่น๕๓

นายถนอมศักดิ์

เศิกศิริ

๘๕๓

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๗.๐๐

๗๗.๐๐

๑๙

ขอนแก่น๕๐

นายทรงเกียรติ

บัวชุม

๒๑๓๓

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๒.๕๐

๗๒.๕๐

๒๐

ขอนแก่น๕๓

นายทรงศักดิ์

วรสาร

๒๔๖๘

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๙.๐๐

๗๙.๐๐

๒๑

ขอนแก่น๕๔

ทวีศักดิ์

พานเมือง

๒๕๖๙

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๐.๕๐

๘๐.๕๐

๒๒

ขอนแก่น๕๓

นายทวีสิทธิ์

ศรีสุริยชัย

๑๓๙๐

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๐.๐๐

๘๐.๐๐

๒๓

ขอนแก่น๕๒

นายทินกร

โพธิ์พันธ์ทูล

๒๖๓๑

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๗.๕๐

๗๗.๕๐

๒๔

ขอนแก่น๕๑

นายเทวัญ

ศรีสุธัญญาวงศ์

๒๒๓๓

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๗.๕๐

๗๗.๕๐

๒๕

เกษตรฯ๕๓

นายธนุส

ธนะวิโรจน์

๒๕๕๙

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๙.๐๐

๗๙.๐๐

๒๖

ขอนแก่น๕๒

นายนวฤทธิ์

ศิริหล้า

๒๐๑๔

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๘.๐๐

๗๘.๐๐

๒๗

เกษตรฯ๕๓

นายนิกร

เหล่าชัย

๒๕๘๙

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๑.๐๐

๘๑.๐๐

๒๘

ขอนแก่น๕๔

นายบุญตรี

ยุบรัมย์

๒๖๕๕

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๗.๐๐

๗๗.๐๐

๒๙

เชียงใหม่๕๒

นายบุญมี

สำมณี

๑๘๗๗

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๑.๐๐

๘๑.๐๐

๓๐

เชียงใหม่๕๑

นายประจวบ

รัตนพิบูลวงษ์

๘๖๒

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๗.๕๐

๗๗.๕๐

๓๑

เกษตรฯ๕๐

นายประชุม

เกตุพยัคฆ์

๒๗๕๔

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๖.๕๐

๗๖.๕๐

๓๒

เชียงใหม่๕๔

นายประนอม

ตาทรายวงศ์

๒๐๒๗

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๙.๐๐

๗๙.๐๐

๓๓

เกษตรฯ๕๓

นายประสิทธิ์

ปานะบุตร

๔๗๓

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๗.๕๐

๗๗.๕๐

๓๔

เกษตรฯ๕๑

นายประสิทธิ์

พวงทอง

๑๑๑๙

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๒.๕๐

๘๒.๕๐

๓๕

เชียงใหม่๕๒

นายประเสริฐ

ลี้ประเสริฐ

๑๓๗๔

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๒.๕๐

๘๒.๕๐

๓๖

ขอนแก่น๕๐

นายปัญญา

รุจาคม

๑๘๔๗

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๖.๕๐

๗๖.๕๐

๓๗

ขอนแก่น๕๒

นายผดุงศักดิ์

แดงด้อมยุทธ์

๑๑๙๕

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๘.๕๐

๗๘.๕๐

๓๘

เกษตรฯ๕๒

นายไพบูลย์

ศรีสิทธิยานนท์

๒๙๗๕

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๙.๕๐

๗๙.๕๐

๓๙

เกษตรฯ๕๒

นายไพบูลย์

สุนทราภักดี

๑๗๘๐

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๒.๐๐

๗๒.๐๐

๔๐

ขอนแก่น๕๑

นายไพวรรณ

ชาลี

๑๖๖๘

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๒.๐๐

๗๒.๐๐

๔๑

เกษตรฯ๕๒

นายภิญโญ

รัศมีประเสริฐสุข

๑๓๔๗

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๗.๕๐

๗๗.๕๐

๔๒

เกษตรฯ๕๒

นายมนตรี

เปาปราโมทย์

๑๘๘๒

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๒.๕๐

๗๒.๕๐

๔๓

ขอนแก่น๕๒

นายยุทธชัย

แพงปัสสา

๑๗๗๐

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๓.๐๐

๘๓.๐๐

๔๔

ขอนแก่น๕๒

นายยุทธนา

ชุมโคตร

๒๕๔๕

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๑.๐๐

๘๑.๐๐

๔๕

ขอนแก่น๕๒

นายรังสรรค์

วรวงษ์

๒๕๙๘

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๔.๕๐

๗๔.๕๐

๔๖

ขอนแก่น๕๐

นายเรวัตร

เรืองคำ

๒๘๔๓

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๒.๕๐

๘๒.๕๐

๔๗

ขอนแก่น๕๒

นายวรกร

อินทแพทย์

๑๒๐๐

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๑.๕๐

๘๑.๕๐

๔๘

ขอนแก่น๕๓

นายวรสิทธิ์

ศรีสิทธิ์

๒๕๗๐

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๒.๐๐

๗๒.๐๐

๔๙

เชียงใหม่๕๔

นายวิเชียร

เพิ่มเยาว์

๑๔๐๓

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๗.๐๐

๗๗.๐๐

๕๐

เกษตรฯ๕๓

นายวินัย

บุตรดี

๒๖๕๖

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๕.๐๐

๗๕.๐๐

๕๑

เชียงใหม่๕๔

นายวินัย

อ่อนนุ่ม

๘๔๔

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๐.๕๐

๘๐.๕๐

๕๒

เกษตรฯ๕๒

นายศักดิ์ชัย

ฐิติพงษ์พานิช

๑๕๘๘

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๙.๐๐

๗๙.๐๐

๕๓

เกษตรฯ๕๑

นายสมชาย

มาสา

๑๕๘๗

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๐.๐๐

๘๐.๐๐

๕๔

ขอนแก่น๕๔

นายสมเดช

กุมภวา

๑๓๕๘

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๓.๕๐

๗๓.๕๐

๕๕

เกษตรฯ๕๑

นายสมบูรณ์

ศรีสุเทพ

๒๑๑๙

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๑.๐๐

๗๑.๐๐

๕๖

ขอนแก่น๕๒

นายสมศักดิ์

อนันต์

๒๖๓๓

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๒.๕๐

๘๒.๕๐

๕๗

เกษตรฯ๕๒

นายสมหมาย

แน่นหนา

๑๗๕๖

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๖.๐๐

๗๖.๐๐

๕๘

เชียงใหม่๕๔

นายสะอาด

ชาญกิจกรรณ์

๒๖๑๗

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๑.๕๐

๗๑.๕๐

๕๙

เชียงใหม่๕๔

นายสิริวุฒิ

บางโพธิ์ทอง

๑๔๐๖

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๔.๐๐

๗๔.๐๐

๖๐

เกษตรฯ๕๑

นายสุบิน

โพธิ์เจริญ

๑๕๘๕

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๐.๕๐

๗๐.๕๐

๖๑

ขอนแก่น๕๔

นายสุพจน์

บุญรัตน์

๒๔๙๗

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๕.๕๐

๗๕.๕๐

๖๒

เชียงใหม่๕๔

นายสุมล

รักแดง

๒๖๒๗

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๖.๐๐

๗๖.๐๐

๖๓

เกษตรฯ๕๓

นายสุรชัย

ปานทอง

๑๔๐๔

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๘.๐๐

๗๘.๐๐

๖๔

เกษตรฯ๕๒

นายสุรศักดิ์

ตั้งสุดใจ

๑๓๔๒

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๑.๐๐

๘๑.๐๐

๖๕

เกษตรฯ๕๒

นายสุรินทร์

โอฬารสุวรรณชัย

๑๓๘๖

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๓.๐๐

๗๓.๐๐

๖๖

เกษตรฯ๕๓

นายสุวุฒิ

เพียรเจริญ

๑๓๘๒

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๑.๐๐

๘๑.๐๐

๖๗

ขอนแก่น๕๓

นายเสน่ห์

แก้วพะเนาว์

๒๕๖๘

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๐.๕๐

๗๐.๕๐

๖๘

เชียงใหม่๕๔

นายโสภณ

แก้วศิริ

๒๖๕๒

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๘.๕๐

๗๘.๕๐

๖๙

เชียงใหม่๕๑

นายอนนต์

นันทแลบ

๒๖๗๘

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๒.๐๐

๘๒.๐๐

๗๐

เกษตรฯ๕๓

นายอนุรักษ์

ถาบุตร

๒๕๑

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๘.๐๐

๗๘.๐๐

๗๑

เกษตรฯ๕๓

นายอภิชาต

เอี่ยมประไพ

๑๗๕๓

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๙.๕๐

๗๙.๕๐

๗๒

เกษตรฯ๕๓

นายอวยชัย

ผาตินาวิน

๘๒๑

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๗.๐๐

๗๗.๐๐

๗๓

เชียงใหม่๕๔

นายอำนาจ

หมีโชติ

๒๖๒๐

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๑.๕๐

๘๑.๕๐

๗๔

เกษตรฯ๕๓

นายอุเทน

รุ่งเรือง

๒๐๑

๑๕.๐๐

๒๐.๐๐

๕๐.๕๐

๘๕.๕๐

๗๕

ขอนแก่น๕๔

นายเอกภาพ

อินอ่อน

๒๐๑๕

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๔.๕๐

๗๔.๕๐


  

                                                                                                                       ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

                                                                                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน)

                                                                                                             รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                                                                                                        รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

 

 ดาวน์โหลดประกาศศ.ศ.สพ.ที่ 2/2563_คะแนนสพ.pdf