สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๒๑ / ๒๕๖๓

  เรื่อง   มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ ขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ออกไปอีก ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

--------------------------

          ตามที่ได้มีแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘  ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๓  จนถึงวันที่ ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๓  และตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘  (ฉบับที่ ๑ )  ข้อ ๑๒  นโยบายการยังคงให้เปิดสถานที่ทำการ  และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  สัตวแพทยสภา  จึงออกประกาศให้ทราบดังนี้

         ๑. สัตวแพทยสภา  ขอเรียนแจ้งสมาชิกสัตวแพทยสภาผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จะหมดอายุในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม  ๒๕๖๓  งดการติดต่อที่สำนักงานสัตวแพทยสภา  โดยขอให้จัดส่งเอกสารฯต่างๆ ด้วยระบบขนส่งของไปรษณีย์ไทย  ระบบขนส่งเอกชน  หรือทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  หรือจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  จะคลี่คลาย

         ๒. การประชุมของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะทำงานฯ  ขอให้เลื่อนออกไปก่อน หรือหากมีความจำเป็น เร่งด่วนให้จัดการประชุมสื่อทางไกล  หรือให้บริการด้วยการสื่อสารแบบดิจิทัล

         ๓. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภายังคงเปิดดำเนินการในวัน  และเวลาราชการตามปกติ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ให้เจ้าหน้าที่สลับวันมาทำงานที่สำนักงานสัตวแพทยสภา หรือทำงานที่บ้านตามความจำเป็นโดยอนุมัติจากเลขาธิการฯเป็นรายบุคคล

         ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมีการเปลี่ยนแปลง  สัตวแพทยสภาจะประกาศมาตรการให้ทราบต่อไป  

                                                                        ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน   ๒๕๖๓                                                                                  
                                                                     (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)
                                                                                                                        นายกสัตวแพทยสภา

  

 

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ.21/2563 มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ขยายเวลา 1 เดือน.pdf