สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์ม

                         

 

1.

สมัครสมาชิก


1.1

คำขอสมัครเป็นสมาชิกและขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์(ชั้นหนึ่ง)

 

สำหรับชั้น1
1.2

คำขอสมัครขึ้นทะเบียนสมาชิกและขอรับใบอนุญาตฯ กรณีเคยมีใบอนุญาตแล้ว(ชั้นหนึ่ง)  

 

สำหรับชั้น1
1.3

คำขอขึ้นทะเบียนสมาชิกและขอรับใบอนุญาตฯ กรณีเคยมีใบอนุญาตแล้ว(ชั้นสอง)  

 

สำหรับชั้น2
2.

คำขอต่ออายุใบอนุญาต

 

 

2.1

คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์(ชั้นหนึ่ง) 

 

สำหรับชั้น1

 

 2.2

คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์(ชั้นสอง)

 

สำหรับชั้น2   

 

3.

คำขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

 

4.

คำขอใบแทนบัตรสมาชิกสัตวแพทยสภา

 

 
5.

คำขอหนังสือรับรองใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ

 

6.

คำขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

 

7.

คำขอแก้ไขที่อยู่ สถานที่ติดต่อ/ที่อยู่เอกสาร

 

8.

แบบคำร้องขอผ่อนผันคืนบัตรประจำตัวสมาชิก
 

9.

คำขอรับรองสำเนาเอกสาร 

 

10.

แบบฟอร์มบันทึกคำร้องเรียน


11.

คำขอรับสวัสดิการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการรักษาทะเบียนสมาชิกและการต่ออายุใบอนุญาตสำหรับสมาชิกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

 12.

 

ดาวนโหลดแบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

 

ดาวน์โหลดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ด้านหลัง)

 
 

13.

ใบตอบรับการรับเงินคืน

 14.

แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมสัตวแพทยสภา                                                                             

                                                                                                                                                    ปรับปรุงข้อมูล 19-06-61