สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

งานสัมมนาของศ.ศ.สพ.ครั้งที่ 19 เรื่อง Updates on hematopoietic malignancies in dogs and cats

 คลิกลงทะเบียน
ดาวน์โหลดกำหนดการงานสัมมนา19 มะเร็ง.pdf
ดาวน์โหลดวิธีการชำระเงิน19.pdf
 ดาวน์โหลดใบ Pay-in-19-มะเร็ง.pdf


 

งานสัมมนาของศ.ศ.สพ.ครั้งที่ 19 เรื่อง  Updates on hematopoietic malignancies in dogs and cats

 

กลุ่มโรคเลือดที่เป็นมะเร็ง (Hematologic Malignancy) ได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือลิวคีเมีย (Leukemia), มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma), มะเร็งไขกระดูกชนิดเอ็มเอ็ม (Multiple Myeloma)ปัจจุบันพบสัตว์ป่วยโดยเฉพาะสุนัขและแมว โรคมะเร็งโลหิตวิทยา (โรคหรือความผิดปกติของเม็ดเลือด ไขกระดูก ระบบ reticulo-endothelial ต่อมน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน) มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรง เพราะระบบเลือดเป็นระบบที่สำคัญของร่างกาย รองจากปอดและหัวใจ ทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย สัตวแพทย์ควรเรียนรู้ขั้นตอนการวินิจฉัยแนวทางใหม่ที่แม่นยำเพื่อนำไปสู่การวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยโรคมะเร็งในสัตว์เลี้ยง และภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เข้าร่วมงานสัมมนาของศ.ศ.สพ.ครั้งที่ 19 เรื่อง  Updates on hematopoietic malignancies in dogs and cats

 

- วันอังคารที่ 25 ก.พ.2563

- 09.00-17.00น.

- ณ ห้องทองฑีฆายุ สัตวแพทยสภา

- ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

- ได้รับ 6 หน่วยกิตสะสม

-----------------

กำหนดการงานสัมมนา

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน หน้าห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น 4

09.00-10.25 น. เทคนิคการเก็บตัวอย่างเซลล์วิทยาและชิ้นเนื้อ (Cytology and Biopsy Sampling Technique)

โดย สพ.ญ.แคทรียา จันทน์ขาว

ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

10.25-10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.40-12.05 น. โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในสุนัข

:การวินิจฉัยและการรักษา (Canine Lymphoma: Diagnosis and Treatment)

โดย อ.ดร.สพ.ญ.สิรินทรา ศิริวิสูตร

ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

12.05-12.15 น. คำถามและวิจารณ์

(Question & Discussion) โดย รศ.น.สพ.ดร.อนุเทพ รังสีพิพัฒน์

ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

12.15-13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมชั้น 1

 

13.15-14.40 น. โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในแมว

:การวินิจฉัยและการรักษา

(Feline Lymphoma: Diagnosis and Treatment) โดย อ.สพ.ญ.ดร.อารยา รัตนกถิกานนท์

ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.40-14.55 น. พักรับประทานอาหารว่าง

 

14.55-16.20 น. โรคลิวคีเมียในสุนัขและแมว

(Canine & Feline Leukemia: Diagnosis and Treatment)

โดย น.สพ.ดร.นาวิน มานะชัย

ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

16.20-17.00 น. คำถามและวิจารณ์

(Question & Discussion)

โดย รศ.น.สพ.ดร.อนุเทพ รังสีพิพัฒน์

ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-------------------

 

** เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 มกราคม เป็นต้นไป ผ่าน

www.vetcouncil.or.th รับจำนวน 120 คน

 

สอบถามเพิ่มเติม

โทร.02-017-0700-8 กด 205 (คุณจรวยพร)

LINE ID: @vetcce

หรือ https://www.facebook.com/vetcce/

ในวันและเวลาทำการ

 

หมายเหตุ 

  1. กรณีลงทะเบียนแล้ว ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน  ยกเว้น การชำระเงินหลังจากผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวน
  2. ผู้ที่ชำระเงินเกินจำนวน สามารถกรอกแบบฟอร์มขอเงินคืน และจะได้รับเงิน ภายใน 7 – 10 วันทำการ

 

 

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
1
สพ.ญ. กำไรทิพย์ โล่ห์คำ
2
น.สพ. เกริกชัย ศิริข่วง
3
น.สพ. เกรียงกมล เตไชยา
4
สพ.ญ. จิตตพร จำคำสอน
5
สพ.ญ. จุฑารัตน  ศรีสงคราม
6
น.สพ. ชวินทร์ ศรีธัญรัตน์
7
สพ.ญ. ฐิตินันท์ สุพรรณรัชตกุล
8
สพ.ญ. ฐิติมา วรรณานิภายน
9
สพ.ญ. ณัฐนันท์ สุภาภัทรานนท์
10
น.สพ. ต้นตระกูล ไชยชนะ
11
น.สพ. ติณห์ ผลเกิด
12
สพ.ญ. ธวัลยมัย จินดาเจริญศิลป์
13
สพ.ญ. ธาริณ ธงธวัช
14
น.สพ. นพรัตน์ รุ่งรัศมี
15
น.สพ. นริศ เต็งชัยศรี
16
น.สพ. นัฎพงศ์ สวดประโคน
17
สพ.ญ. นุชจิรา โชติภัทรศรี
18
สพ.ญ. เนตรนภิส บุตรไชย
19
น.สพ. ปวิช สุรนันท์
20
สพ.ญ. ปวีณ์พร หลำเบ็ญสะ
21
สพ.ญ. ปองกานต์ ศรวณีย์
22
สพ.ญ. ปิ่นนภา เดชกุมภัณฑ์
23
สพ.ญ. ปิยะภรณ์ คำดี
24
น.สพ. พงษกร คล้ายแก้ว
25
น.สพ. พงษ์สันต์ โรจนปัญญากุล
26
สพ.ญ. พธวรรณ โตแย้ม
27
สพ.ญ. พรรษมล ชาครียวณิชย์
28
สพ.ญ. พันพิชา สัตถาสาธุชนะ
29
น.สพ. พุทธิพงศ์ เติมทอง
30
น.สพ. ภัทร วิภาบุษบากร
31
น.สพ. มงคล แม้นมาลัย
32
สพ.ญ. มณฑกานต์ เนียมมะณี
33
สพ.ญ. มะลิวัลย์ คะโยธา
34
สพ.ญ. มาฆะศิริ ศมานุกร
35
น.สพ. รวินท์ จวงรัตน์
36
สพ.ญ. รังสิมาย์ โชติอภิสิทธิ์กุล
37
สพ.ญ. รัสรินทร์ กันตวิริทธิ์พล
38
สพ.ญ. รุจา จิโรภาส
39
น.สพ. วลัญช์ชัย จึงสำราญพงศ์
40
สพ.ญ. วาทินี นาคประเสริฐ
41
สพ.ญ. วิลาสินี สุวรรณวงศ์
42
น.สพ. วิไลกร หมู่โสภิญ
43
สพ.ญ. ศจีพัตร นพพันธ์
44
สพ.ญ. ศนิ ลลิตลักษมานนท์
45
น.สพ. ศราวุฒิ กิ่งวาที
46
น.สพ. ศราวุธ สวัสดิ์เอื้อ
47
สพ.ญ. ศุภวรรณ นุตาคม 
48
สพ.ญ. สิริภัทร รัศมีจันทร์
49
สพ.ญ. สุนิสา สุภาวงศ์
50
สพ.ญ. สุพัตรา ยนจอหอ
51
น.สพ. หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์
52
สพ.ญ. อรอุมา สิรยายน
53
สพ.ญ. อัญรัตน์ บางยี่ขัน
54
สพ.ญ. อามธิรา ทรัพย์มูล
     
อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563