สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562

             ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 19 ธันวาคม 2562  โดยค่าธรรมเนียมของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นดังภาพด้านล่าง จึงขอประกาศเพื่อให้สมาชิกที่ยื่นขอกิจกรรมให้ทราบโดยทั่วกัน เริ่มมีผลบังคับใช้ในกิจกรรมที่เข้าพิจารณาในมติที่ประชุมคณะกรรมการศ.ศ.สพ.ครั้งที่ 2/2563 เป็นต้นไป

 

ดาวน์โหลด: ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกฯ 2562.PDF