สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

งานสัมมนาครั้งที่ 18 เรื่อง RABBIT 101

คลิกลงทะเบียน
ดาวน์โหลดวิธีการสมัคร
ดาวน์โหลดวิธีการชำระเงิน
ดาวน์โหลด Pay-in

   

 

ถามใจหมอสัตว์เล็ก "เคยมั้ย? ต้อง refer เคสกระต่ายไปที่อื่น เพราะไม่กล้ารักษา" 

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ขอเบิกศักราชด้วยงานแรกแห่งปี 2020

กับงานสัมมนา เรื่อง RABBIT 101

ปูพื้นฐานครบ จบทุกระบบของกระต่าย พบกับวิทยากรผู้มีใจรักในกระต่าย

 

- วันอังคารที่ 18

- วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

- ค่าลงทะเบียนรวม 2 วัน 2,500 บาท (ไม่สามารถเลือกลงทะเบียนวันใดวันหนึ่งได้)

- ผู้เข้าร่วมจะได้รับวันละ 6 หน่วยกิต (รวมสองวันได้รับ 12หน่วยกิต)

- เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค.นี้ 10.00น.เป็นต้นไปที่ www.vetcouncil.or.th เท่านั้น

------------------------

กำหนดการ

วันที่ 1 – วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนหน้าห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น 4

09.00-10.30 น. Biology Physiology and Husbandry โดย สพ.ญ.ลดาวัลย์ อารีวิจิตรตระกูล

หน่วยสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.15 น. Respiratory system โดย สพ.ญ.รัตติกาล วรหล้า

โรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำ

12.15-13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมชั้น 1

13.15-14.45 น. GI system: Upper tract โดย น.สพ.อัครภัทร บุตรสุรินทร์

โรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำ

14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.30 น. GI system: Lower tract โดย น.สพ.อัครภัทร บุตรสุรินทร์

โรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำ

 

วันที่ 2 – วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนหน้าห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น 4

09.00-10.30 น. Urinary system & Reproductive system โดย สพ.ญ.ทิพาวดี เสียดขุนทด

โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.15 น. Dermatology & Ophthalmology โดย อ.น.สพ.ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร

คลินิกสำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กและรังสีวิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

12.15-13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมชั้น 1

13.15-14.45 น. Neurology & Musculoskeletal โดย

น.สพ.ธีรภัทร์ รุ่งนิรันดร

หน่วยสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.30 น. - Vet care & Physical examination

- Case sharing โดย อ.สพ.ญ.ทักษอร ดวงอุไร

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-------------------------

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

- โทร.02-017-0700-8 ต่อ 205 (คุณจรวยพร)

- LINE ID: @vetcce

- Facebook:  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา

ในวันและเวลาทำการ

 

 

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล
1
สพ.ญ. กชกร ฤทธิ์เลื่อน
2
น.สพ. กนกพิชญ์ วีระเกียรติ
3
สพ.ญ. กนกวรรณ ซื่อพัฒนะ
4
สพ.ญ. กรกนก สุขชม
5
น.สพ. กรกมล กันนา
6
สพ.ญ. กรัณฑรัตน์ ศรพรหมมาศ
7
สพ.ญ. กะณิกนันต์ เกษมสุข
8
น.สพ. กันตพัฒน์ ภาณุพัฒน์วรางค์
9
สพ.ญ. กัลยกร ไตรเจริญทิพย์
10
สพ.ญ. กานต์ชนก พุทธาสมศรี
11
สพ.ญ. ขนิษฐา วิเศษสุข
12
น.สพ. คุณานนต์ พัวสวัสดีเทพ
13
สพ.ญ. จิณณ์ณิชา หาญเจริญอัศวสุข
14
สพ.ญ. จีระภา งามเจริญ
15
สพ.ญ. จุไรรัตน์ สิงหนาท
16
น.สพ. เฉลิมวุฒิ สุขเกษม
17
สพ.ญ. ชนาพร เสงี่ยม
18
น.สพ. ชนาภัทร เหยือกเงิน
19
สพ.ญ. ชนิดา นิลดี
20
สพ.ญ. ซูริน่า ฟานดาม
21
สพ.ญ. ฐานิกา มหาขันตี
22
สพ.ญ. ณัฐชา จันเกษม
23
น.สพ. ณัฐพล อินทรสถิตย์
24
สพ.ญ. ณัฐรุจา นาวายนต์
25
สพ.ญ. ณัทกฤช สุขะมงคล
26
สพ.ญ. ณิชกานต์ พายัพทิวา
27
น.สพ. ดารันดร์ ทรัพย์ชนะกุล
28
สพ.ญ. ทวิพร แก่สีโลหิต
29
น.สพ. ทักษ์ดนัย ศรีวัฒนาโรทัย
30
น.สพ. ธนิตเชฏฐ ลาพรมมา
31
น.สพ. ธวัชชัย มีสิทธิ์
32
สพ.ญ. ธาราทิพย์ อ.ใบหยกวิจิตร
33
สพ.ญ. ธิดา นาคบรรพตกุล
34
น.สพ. นที เตชะอาภรณ์กุล
35
สพ.ญ. นพรัตน์ รัตนจันทร์
36
สพ.ญ. นฤมล กนกบดีวณิช
37
สพ.ญ. นัตติญา สังข์ศิริ
38
สพ.ญ. นัทธ์ฤดี สถิรพงษะสุทธิ
39
สพ.ญ. น้ำเพชร กอแก้ว
40
น.สพ. นิวัฒน์ ทานะเวช
41
สพ.ญ. นุชจิรา โชติภัทรศรี
42
สพ.ญ. เนตรนภิส บุตรไชย
43
สพ.ญ. บุศย์รินทร์ พงษ์ศิลป์
44
สพ.ญ. เบญจลักษณ์ จาดสุวรรณ
45
น.สพ. ประเสริฐ เรืองอภิรมย์
46
สพ.ญ. ปิณัฐตา นวลน้อย
47
สพ.ญ. พรเฉลิม เฉลิมชาติ
48
น.สพ. พรชัย บุตรพรม
49
สพ.ญ. พรทิพย์ วิสุทธิคุณาธาร
50
สพ.ญ. พรพิมล ผลประมูล
51
สพ.ญ. พัชรพร บัวพก
52
สพ.ญ. พัชร์ไพลิน ไชยเยศ
53
สพ.ญ. พัชรินทร์ สืบสุข
54
สพ.ญ. พัชรียา โนมายา
55
สพ.ญ. พิชญา ยิ้มย่อง
56
น.สพ. พิทยา เถาสมบัติ
57
สพ.ญ. พิมพ์ชนก เรืองแก้ว
58
สพ.ญ. พิมพ์พรรณ เลิศรัตนากุล
59
สพ.ญ. พิมพรรณ กาญจนบัตร
60
น.สพ. ภัทร วิภาบุษบากร
61
น.สพ. ภาณุพงศ์ มหาพรหม
62
สพ.ญ. ภาวิตรี เรืองกาญจนวิทย์
63
สพ.ญ. มุกระวี โพธิ์วิเศษ
64
สพ.ญ. รวีวรรณ พรมประสิทธิ์
65
สพ.ญ. รัศม์ชญา วัฒนบูรณ์ชัย
66
สพ.ญ. ราชาวี พงศ์สุทธิยากร
67
สพ.ญ. รุ้งเพชร ตั้งถาวรชัยกุล
68
สพ.ญ. รุจา จิโรภาส
69
สพ.ญ. ลักขณา บวรธรรมทัศน์
70
สพ.ญ. วนิดา เจษฎาเชษฐ์
71
สพ.ญ. วรินพิชชา อัครภักดีธรณ์
72
สพ.ญ. วันวิสา ภูวนผา
73
น.สพ. วันเสน่ห์ โตอนันต์
74
สพ.ญ. วิชชุดา ตั้งนิมิตดี
75
น.สพ. วิทยา เชื้อพนม
76
สพ.ญ. วิภา ธิติคุณากร
77
สพ.ญ. วิภาวี เชื้อสกุลวนิช
78
สพ.ญ. วิลาสินี สุวรรณวงศ์
79
น.สพ. วิไลกร หมู่โสภิญ
80
สพ.ญ. วิไลลักษณ์ ถนอมศักดิ์
81
สพ.ญ. วิสา พงษ์ศิริเจริญ
82
สพ.ญ. วีรญา ปิ่นเงิน
83
น.สพ. วุฒิชัย ทิพย์บำรุง
84
สพ.ญ. ศตพร เดิมยิริง
85
น.สพ. ศุกล บุญเก๊ะ
86
สพ.ญ. สันต์ฤทัย ตันติธวัชชัยกุล
87
น.สพ. สาทิศ คุ้มประเสริฐ
88
น.สพ. สายชล แก้วไสย
89
สพ.ญ. สิตาภรณ์ สุขอนันตธรรม
90
สพ.ญ. สุทธิดา ศรีลับซ้าย
91
สพ.ญ. สุพัตรา ศรนุรักษณ์
92
สพ.ญ. เสาวลักษณ์ เดชสะท้าน
93
น.สพ. แสนภูมิ บุณยรัตน์
94
น.สพ. โสภณ ป้อมอุ่นเรือน
95
น.สพ. อัตพงศ์ นาคะปักษิณ
96
สพ.ญ. อารยา งามเชิดตระกูล
97
สพ.ญ. เอกชนก ยืนยง
     
อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563