สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๔ / ๒๕๖๓

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซด์ของสัตวแพทยสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะที่สอง (TOR)

-----------------------------

 

                   สำนักงานสัตวแพทยสภามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซด์ของสัตวแพทยสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระยะที่สอง (TOR)   โดยผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

                   ๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว    หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                   ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้

 

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  และกำหนดเปิดซองสอบราคาและนำเสนอ (ถ้ามี) ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒  อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา  จังหวัดนนทบุรี

 

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ชั้น ๒ อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา  จังหวัดนนทบุรี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐ – ๘ ในวันและเวลาเปิดทำการ

 

                                                           ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓

                                                                           (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                             นายกสัตวแพทยสภา

 

 

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ. ๔/๒๕๖๓ สอบราคาจ้างปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์.pdf

 ดาวน์โหลดเอกสารTOR.pdf