สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 

  ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๓ / ๒๕๖๓

  เรื่อง   รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร 

..............................................................................

 

                   ตามที่สัตวแพทยสภาประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร  ลงวันที่  ๖  ธันวาคม   ๒๕๖๒   สัตวแพทยสภาขอประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร  มีจำนวน ๑ ราย คือ นายสัตวแพทย์สุนิมิต  ฟูทิพย์

                   ทั้งนี้  ผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร  เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ณ  อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา  เลขที่ ๖๘/๘  หมู่ ๑ ห้องประชุมชั้น ๑  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐-๘ โทรสาร ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๙  หากไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ

 

                                                                ประกาศ ณ วันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

                                                              (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                            นายกสัตวแพทยสภา

 

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ.๓/๒๕๖๓ รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงาน.pdf