สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 

 

    ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔๒ / ๒๕๖๒

เรื่อง  วันหยุดตามประเพณี ประจำปี ๒๕๖๓

-----------------------------

                 ตามระเบียบสัตวแพทยสภาว่าด้วยการเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา  พ.ศ.๒๕๕๘  หมวด ๖  ข้อ ๑๙  จากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๒  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๒  ที่ประชุมเห็นชอบให้ประกาศวันหยุดตามประเพณีของปี ๒๕๖๓  ดังต่อไปนี้

สัตวแพยสภา ขอประกาศวันหยุดทำการตามประเพณีประจำปี ๒๕๖๓  รายละเอียดดังนี้

๑.

วันพุธที่

มกราคม

 

วันขึ้นปีใหม่

๒.

วันจันทร์ที่

๑๐

กุมภาพันธ์

 

วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

๓.

วันจันทร์ที่

เมษายน

 

วันจักรี

๔.

วันจันทร์ที่

๑๓

เมษายน

 

วันสงกรานต์

๕.

วันอังคารที่

๑๔

เมษายน

 

วันสงกรานต์

๖.

วันพุธที่

๑๕

เมษายน

 

วันสงกรานต์

๗.

วันจันทร์

พฤษภาคม

 

วันฉัตรมงคล

๘.

วันพุธที่

พฤษภาคม

 

วันวิสาขบูชา

๙.

วันพุธที่

มิถุนายน

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ   พระบรมราชินี

๑๐.

วันอาทิตย์ที่

กรกฎาคม

 

วันอาสาฬหบูชา

๑๑.

วันจันทร์ที่

กรกฎาคม

 

วันเข้าพรรษา

๑๒.

วันอังคารที่

กรกฎาคม

 

วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

๑๓.

วันอังคารที่

๒๘

กรกฎาคม

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๑๐) 

๑๔.

วันพุธที่

๑๒

สิงหาคม

 

วันแม่แห่งชาติ

๑๕.

วันอังคารที่

๑๓

ตุลาคม

 

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.๙)

๑๖.

วันศุกร์ที่

๒๓

ตุลาคม

 

วันปิยมหาราช

๑๗.

วันเสาร์ที่

ธันวาคม

 

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

๑๘.

วันจันทร์ที่

ธันวาคม

 

วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

๑๙.

วันพฤหัสบดีที่

๑๐

ธันวาคม

 

วันรัฐธรรมนูญ

๒๐.

วันพฤหัสบดีที่

๓๑

ธันวาคม

 

วันส่งท้ายปีเก่า

       

                                                                          ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐   เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๒

                                                                          (ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                           นายกสัตวแพทยสภา

 

ดาวน์โหลดประกาศ ๔๒/๒๕๖๒วันหยุดตามประเพณี ๒๕๖๓.pdf