สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๔๑ / ๒๕๖๒

 เรื่อง  การฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ :หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์  สุกร

  ----------------------------------

          โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาจากการประชุมครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๒ สัตวแพทยสภา จึงขอประกาศเรื่องฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ :หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์  สุกร  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

           ๑. รายละเอียด  เนื้อหา  และหัวข้อวิชาหลักสูตรในการฝึกอบรม 

               ๑.๑  ชื่อหลักสูตร 

                       ภาษาไทย                หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ 

                       ภาษาอังกฤษ             Meat  Inspection

 

                ๑.๒ ชื่อประกาศนียบัตร     

                        ภาษาไทย                ประกาศนียบัตรการตรวจโรคสัตว์ : สุกร 

                        ภาษาอังกฤษ            Certificate  in  Meat  Inspection : Swine 

                        (เพื่อแสดงว่าได้มาเข้ารับการฝึกอบรมครบถ้วนตามหลักสูตร)

 

                ๑.๓  หน่วยงานที่รับผิดชอบ   

                        สัตวแพทยสภา

 

               ๑.๔  ปรัชญาของหลักสูตร 

                การตรวจเนื้อในโรงฆ่าสัตว์  เป็นการนำเอาวิชาการสัตวแพทย์ทั้งทางด้านความรู้  ความสามารถ  และทักษะมาใช้เป็นหลักในการวินิจฉัยโรคสัตว์ทั้งในขณะที่ทำการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่า และการตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่า รวมทั้งการตัดสินซาก   โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคเนื้อสัตว์ได้รับเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยเหมาะสำหรับการบริโภค    

               การส่งเสริมและฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ  ทักษะและเจตคติในการประกอบวิชาการสัตวแพทย์  มีความจำเป็นเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการให้บริการตรวจเนื้อในโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   เพื่อลดปัญหาทางด้านสาธารณสุขและเป็นการยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในชนบทห่างไกลให้ดีขึ้น

 

              ๑.๕  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

              เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  มีความรู้  ความสามารถ  ในการตรวจเนื้อสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการตามมาตรฐานสากล  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้   

                    ๑.๕.๑  เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์     ให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  (Zoonoses)  เช่น โรควัณโรค  โรค Actinomycosis โรคพยาธิในเนื้อ  การปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดง  เป็นต้น 

                    ๑.๕.๒  เพื่อป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่น่ารังเกียจ  เช่น  เนื้อสัตว์ป่วย  เนื้อสัตว์ที่ตายเอง  เป็นต้น 

                    ๑.๕.๓  เพื่อป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพต่ำ  โดยหลอกลวงว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพดี  เช่น  เนื้อลูกสัตว์ที่ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่  เนื้อที่ได้จากสัตว์ที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ผอมแห้ง  รวมทั้งการนำเนื้อสัตว์ไปจำหน่ายทดแทนกัน  เช่น  นำเนื้อสุนัขไปจำหน่ายแทนเนื้อสุกร  นำเนื้อกระบือไปจำหน่ายแทนเนื้อโค  หรือนำเนื้อสัตว์ต่างชนิดกันมาผสมปนกันเพื่อให้ได้ปริมาณมากขึ้นแล้วนำออกจำหน่าย  เป็นต้น 

                   ๑.๕.๔    เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีหรือยาบางชนิด   เช่น  สาร  Borax  ยาฆ่าแมลง   ยาปฏิชีวนะ  ยาถ่ายพยาธิ  เป็นต้น 

                   ๑.๕.๕  เพื่อควบคุมและป้องกันโรคสัตว์หรือโรคระบาดสัตว์ไม่ให้แพร่หลายออกไปจากจุดเกิดโรค  และต้องประสานงานกับสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มและสัตวแพทย์ประจำท้องถิ่นให้รับทราบด้วย 

                   ๑.๕.๖  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  โดยมุ่งหวังในความปลอดภัยของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

                   ๑.๕.๗    เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะจากโรงฆ่าสัตว์

  

            ๑.๖  การประเมินผล 

                    ๑.๖.๑  ให้มีการประเมินผลหลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรม   โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ และหรือ  วิธีการอื่นโดยคณะวิทยากรและกรรมการในการจัดการฝึกอบรม

                   ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินผลไม่ผ่าน ให้มีสิทธิเข้ารับการประเมินใหม่ได้อีกตามระยะเวลาที่กำหนด 

                   ๑.๖.๒  ให้มีการประเมินผลโครงการฝึกอบรมฯ  โดยมีคณะอนุกรรมการฯที่สัตวแพทยสภาแต่งตั้ง จำนวน ๓ ท่าน  ทำการประเมินผลโครงการฝึกอบรมฯโดยวิธีการที่กำหนดตามความเหมาะสมและรายงานต่อสัตวแพทยภา

 

             ๑.๗  วิธีการฝึกอบรม 

                                          -   การบรรยาย 

                                          -   การดูงานและฝึกปฏิบัติ 

                                          -   การสัมมนากลุ่มย่อย

 

              ๑.๘ รายละเอียดหลักสูตรสำหรับสุกร   จำนวนชั่วโมงรวมตลอดหลักสูตร 

                     ภาคทฤษฎี      ๒๙ ชั่วโมง 

                     ภาคปฏิบัติ      ๑๑ ชั่วโมง 

              ๑.๘.๑ วิชาทั่วไป  

              ๑.๘.๑.๑ หัวข้อ “เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค”                                        ๑ ชั่วโมง                         รายละเอียด: เชื้อจุลินทรีย์เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคติดต่อ ระหว่างสัตว์และคน โดยย่อ เน้นโรคสำคัญที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค และวิธีกำจัดเชื้อเหล่านั้น 

             ๑.๘.๑.๒ หัวข้อ “โรคติดต่อสัตว์สู่คน”                                                                 ๓ ชั่วโมง
             รายละเอียด:
โรคที่ติดต่อระหว่างคนและสัตว์ สาเหตุ ระบาดวิทยา ลักษณะสำคัญของโรคทั้งในคนและสัตว์รวมถึงการติดต่อ การควบคุมและป้องกันโรค ปัญหาและแนวโน้มของโรคที่พนักงานตรวจโรคสัตว์ควรจะทราบ
 

           ๑.๘.๑.๓ หัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเนื้อสัตว์”                       ๕ ชั่วโมง
           รายละเอียด:
หลักสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตรวจโรคสัตว์และ Food safety
 

                   ๑) พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

                   ๒) พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

                   ๓) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                   ๔) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                   ๕) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

 

          ๑.๘.๑.๔ หัวข้อ “ระบบมาตรฐานคุณภาพที่ใช้ควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์          ๒ ชั่วโมง 

          รายละเอียด: สาระสำคัญของมาตรฐานระบบคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหารที่ใช้ควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหาร มาตรฐานต่าง ๆ ที่ควรรู้ได้แก่ GMP HACCP

          ๑.๘.๑.๕ หัวข้อ “บทบาทของพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ต่อความปลอดภัยของอาหาร” ๑ ชั่วโมง                      

          รายละเอียด:  บทบาทของพนักงานตรวจโรคสัตว์ต่อความปลอดภัยของอาหารในการควบคุมโรคที่อาจจะระบาดผ่านเนื้อสัตว์ไปยังคน และบทบาทในการป้องกันโรคระบาดสัตว์ 

          ๑.๘.๑.๖ หัวข้อ การเก็บรักษาและการส่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ”                        ๑ ชั่วโมง
          รายละเอียด:
การเก็บตัวอย่างจากสัตว์ หรือเนื้อสัตว์ เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 

          .๘.๑.๗ หัวข้อ “วิธีการทำความสะอาดและการสุขาภิบาลในโรงฆ่าสัตว์และโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์”                                                                                                                             
                                                                                                                                    ๑ ชั่วโมง
 
          รายละเอียด: การทำความสะอาด และการสุขาภิบาลในโรงฆ่าสัตว์ และโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ ขั้นตอนวิธีการทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฆ่าสัตว์ 

         
          ๑.๘.๒ วิชาเฉพาะ 
 
          ๑.๘.๒.๑ หัวข้อ “กายวิภาค และระบบต่อมน้ำเหลืองสำหรับการตรวจเนื้อสุกร”             ๒ ชั่วโมง
          รายละเอียด: รายละเอียดเกี่ยวกับกายวิภาคสัตว์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของสุกรและระบบต่อมน้ำเหลืองที่สำคัญ 

          ๑.๘.๒.๒ หัวข้อ “โรคระบาดของสุกรที่สำคัญและพยาธิสภาพของโรค”                         ๓ ชั่วโมง 
          รายละเอียด:
โรคระบาดสุกรที่ตรวจพบในโรงฆ่าสัตว์ วิธีการวินิจฉัย การวัดความรุนแรงของโรค พยาธิกำเนิดของโรค การเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อในร่างกายเมื่อเกิดโรค และการรวบรวมข้อมูล
 

          ๑.๘.๒.๓ พฤติกรรม การควบคุม และการจัดการสวัสดิภาพสุกร                                  ๓ ชั่วโมง
          รายละเอียด: ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์ การควบคุมสัตว์ รวมถึงการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการ ด้านสวัสดิภาพสัตว์ รวมถึงผลกระทบจากการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ 

          ๑.๘.๒.๔ หัวข้อ “มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ การปฏิบัติที่ดีสำหรับในโรงฆ่าสุกร                   ๑ ชั่วโมง 
          และการปฏิบัติที่ดีสำหรับการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์”                                   
          
รายละเอียด: หลักปฏิบัติและข้อกำหนดที่สำคัญตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสุกร และการปฏิบัติที่ดีสำหรับการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  

           ๑.๘.๒.๕ หัวข้อ “การตรวจสุขภาพสุกรก่อนฆ่า                                                      ๑ ชั่วโมง
      
     รายละเอียด:   การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่า ลักษณะความแตกต่างระหว่างสัตว์ป่วยกับสัตว์ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ อาการป่วยที่สำคัญ การดูลักษณะของสัตว์ที่ผิดปกติ และการวบรวมข้อมูล         

           ๑.๘.๒.๖ หัวข้อ “การตรวจซากสุกรภายหลังฆ่าและการตัดสินซาก”                          ๓ ชั่วโมง
           รายละเอียด: รอยโรคที่ตรวจพบที่ซากหลังฆ่า ตำแหน่งของต่อมต่าง ๆ การผ่ากล้ามเนื้อ โดยไม่เป็นการทำลายกล้ามเนื้อ การผ่าตรวจต่อมอย่างถูกวิธีเพื่อดูรอยโรค และการพิจารณาตัดสินซากและการทำลายซากคัดทิ้ง 

          ๑.๘.๒.๗ หัวข้อ “สภาพของเนื้อที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังฆ่า                           ๑ ชั่วโมง
 
         รายละเอียด: สภาพของเนื้อที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังฆ่า การเปลี่ยนแปลงของซากที่สำคัญเกี่ยวข้องกับคุณภาพซาก สาเหตุ ลักษณะที่ปรากฏ และวิธีป้องกัน 

          ๑.๘.๓ ภาคปฏิบัติ 
          ๑.๘.๓.๑.การฝึกภาคปฏิบัติ                                                                            ๘ ชั่วโมง
          รายละเอียด: การฝึกปฏิบัติ การฝึกตรวจซากภายหลังฆ่า ตำแหน่งของต่อมต่าง ๆ วิธีการผ่าต่อมน้ำเหลืองเพื่อตรวจโรค ต้องฝึกตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่า การยึดซากไว้ตรวจอย่างละเอียดในกรณีที่พบความปกติของซาก หรือโรคบางโรคที่ไม่สามารถตัดสินได้ทันทีหรือสงสัย 

         ๑.๘.๓.๒. สัมมนากลุ่ม                                                                                    ๓ ชั่วโมง  
         รายละเอียด: อภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการศึกษาดูงานภาคปฏิบัติ 

         

๒.คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

    จบการศึกษาข้อ ๑ หรือข้อ ๒ ดังต่อไปนี้ 

        ๒.๑ จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิชา 

                 ๒.๑.๑ สัตวบาล 

                 ๒.๑.๒ สัตวศาสตร์ 

                 ๒.๑.๓ สัตวรักษ์ 

                 ๒.๑.๔ เทคนิคการสัตวแพทย์ 

                 ๒.๑.๕ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

                 ๒.๑.๖ วิทยาศาสตร์การอาหาร 

                 ๒.๑.๗ สาธารณสุขศาสตร์ 

                 ๒.๑.๘ การพยาบาลสัตว์ 

                 ๒.๑.๙ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ 

      ๒.๒ จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชา 

                 ๒.๒.๑ สัตวบาล 

                 ๒.๒.๒ สัตวศาสตร์ 

                 ๒.๒.๓ สัตวรักษ์ 

                 ๒.๒.๔ ศาสตร์ที่เกี่ยวกับด้านปศุสัตว์ 

ตามคุณสมบัติ ข้อ ๒.๒ และมีหนังสือรับรองจากหัวหน้างานระดับกอง สำนักหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  

 

๓.  ตารางการฝึกอบรม 

วันที่

เวลา

กิจกรรม

๒๗  เม.ย. ๖๓

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

บทบาทของพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ต่อความปลอดภัยของอาหาร

 

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ระบบมาตรฐานคุณภาพที่ใช้ควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์

 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

พักเที่ยง

 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

วิธีการทำความสะอาดและการสุขาภิบาลในโรงฆ่าสัตว์และโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์

 

๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

พฤติกรรม การควบคุม และการจัดการสวัสดิภาพสุกร

 

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

สัมมนากลุ่ม

 

 

 

๒๘  เม.ย. ๖๓

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.

เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

โรคติดต่อสัตว์สู่คน

 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

พักเที่ยง

 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

โรคระบาดของสุกรที่สำคัญและพยาธิสภาพของโรค

 

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสุกร

 

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

สัมมนากลุ่ม

 

 

 

๒๙  เม.ย. ๖๓

๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

กายวิภาคและระบบต่อมน้ำเหลืองสำหรับการตรวจเนื้อสุกร

 

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

การตรวจสุขภาพสุกรก่อนฆ่า

 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

การเก็บรักษาและส่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ

 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักเที่ยง

 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

การตรวจซากสุกรภายหลังการฆ่าและการตัดสินซาก

 

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

สภาพของเนื้อที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังฆ่า

 

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

สัมมนากลุ่ม

๓๐  เม.ย. ๖๓

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.

สัมมนากลุ่ม

 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ภาคปฏิบัติ ๑

 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

พักเที่ยง

 

๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

ภาคปฏิบัติ ๒

 

 

 

๑  พ.ค. ๖๓

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเนื้อสัตว์

 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

พักเที่ยง

 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเนื้อสัตว์

 

๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

สอบประเมินผล

 

 

 

  

๔.  วิธีการคัดเลือก 

สัตวแพทยสภาจะตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ ผ่านทาง www.vetcouncil.or.th

  

๕.  กำหนดการฝึกอบรม 

          ระยะเวลาการฝึกอบรม  ๕  วัน  ระหว่างวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๓ – ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   รับสมัครจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นละ  ๕๐  คน   โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๒  - วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓  


๖.  สถานที่ฝึกอบรม
:    คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 

๗.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

          -  ค่าลงทะเบียนคนละ  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  เป็นค่าดำเนินการฝึกอบรม   ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม  ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  (ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายค่าพาหนะเดินทาง  ค่าที่พัก  ๔  คืน  และค่าอาหารเช้า – อาหารเย็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม)

 

๘.  สถานที่ติดต่อประสานงาน 

ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์  ผู้มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึก  อบรมฯ  (กรณีชำระเงินที่ ธ.ไทยพาณิชย์ หรือ ธ.กสิกรไทย ให้  DownLoad  ใบสั่งจ่าย (Pay In)  โดยระบุ Ref:๑ เป็นเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน)  ส่งคำขอ/หลักฐาน/สำเนาการโอนเงินมาที่สำนักงานสัตวแพทยสภา  เลขที่ ๖๘/๘ หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐   โทร. ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐-๘  โทรสาร. ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๙ 

            ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ   รายงานตัว  ณ  สถานที่ฝึกอบรมในวันแรกของการฝึกอบรมทุกรุ่น เวลา  ๐๘.๐๐ น. 

 

  

 

                                                                                                                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๒

                                                                                                (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                             นายกสัตวแพทยสภา

 

  ประกาศ ๔๑/๒๕๖๒ การฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ สุกร.pdf

     ดาวน์โหลดคำขอสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ สุกร.pdf

ดาวน์โหลด payinVET - สพ.สภ. ฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์สุกร.pdf