สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภา

ที่  ๓๙ / ๒๕๖๒

เรื่อง   หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์
-------------------------

           โดยความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์   สัตวแพทยสภาจึงขอประกาศใช้หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์   ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์

          แยกเป็น ๓ หลักสูตร ดังนี้

                      ก.   หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์  สุกร

                      ข.   หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์  สัตว์ปีก

                      ค.   หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์  โค กระบือ แพะ และแกะ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

จบการศึกษาข้อ ๑ หรือข้อ ๒ ดังต่อไปนี้

           ๑. จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิชา

                    ๑.๑ สัตวบาล

                    ๑.๒ สัตวศาสตร์

                    ๑.๓ สัตวรักษ์

                    ๑.๔ เทคนิคการสัตวแพทย์

                    ๑.๕ วิทยาศาสตร์การแพทย์

                    ๑.๖ วิทยาศาสตร์การอาหาร

                    ๑.๗ สาธารณสุข

                    ๑.๘ การพยาบาลสัตว์

                    ๑.๙ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์

          ๒. จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชา

                   ๒.๑ สัตวบาล

                   ๒.๒ สัตวศาสตร์

                   ๒.๓ สัตวรักษ์

                   ๒.๔ ศาสตร์ที่เกี่ยวกับด้านปศุสัตว์

และมีหนังสือรับรองจากหัวหน้างานระดับกอง สำนักหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรในการฝึกอบรม และจำนวนชั่วโมง

ก. หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์  สุกร

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรในการฝึกอบรม

        รายละเอียดหลักสูตรสำหรับสุกร

        จำนวนชั่วโมงรวมตลอดหลักสูตร

                   ภาคทฤษฎี      ๒๙ ชั่วโมง

                   ภาคปฏิบัติ      ๑๑ ชั่วโมง

         ๑.วิชาทั่วไป  

         ๑.๑ หัวข้อ “เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค”                              ๑ ชั่วโมง                  รายละเอียด: เชื้อจุลินทรีย์เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคติดต่อ ระหว่างสัตว์และคน โดยย่อ เน้นโรคสำคัญที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค และวิธีกำจัดเชื้อเหล่านั้น

        .๒ หัวข้อ “โรคติดต่อสัตว์สู่คน”                                                      ๓ ชั่วโมง       รายละเอียด: โรคที่ติดต่อระหว่างคนและสัตว์ สาเหตุ ระบาดวิทยา ลักษณะสำคัญของโรคทั้งในคนและสัตว์รวมถึงการติดต่อ การควบคุมและป้องกันโรค ปัญหาและแนวโน้มของโรคที่พนักงานตรวจโรคสัตว์ควรจะทราบ

        ๑.๓ หัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเนื้อสัตว์”            ๕ ชั่วโมง        รายละเอียด: หลักสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตรวจโรคสัตว์และ Food safety

                   ๑) พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕

                   ๒) พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕

                   ๓) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

                   ๔) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

                   ๕) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

         

          ๑.๔ หัวข้อ “ระบบมาตรฐานคุณภาพที่ใช้ควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์          ๒ ชั่วโมง

          รายละเอียด: สาระสำคัญของมาตรฐานระบบคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหารที่ใช้ควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหาร มาตรฐานต่าง ๆ ที่ควรรู้ได้แก่ GMP HACCP

               

            ๑.๕ หัวข้อ “บทบาทของพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ต่อความปลอดภัยของอาหาร” ๑ ชั่วโมง                 

          รายละเอียด:  บทบาทของพนักงานตรวจโรคสัตว์ต่อความปลอดภัยของอาหารในการควบคุมโรคที่อาจจะระบาดผ่านเนื้อสัตว์ไปยังคน และบทบาทในการป้องกันโรคระบาดสัตว์

 

          ๑.๖ หัวข้อ การเก็บรักษาและการส่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ”                    ๑ ชั่วโมง 
   
         รายละเอียด:
การเก็บตัวอย่างจากสัตว์ หรือเนื้อสัตว์ เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 

          .๗ หัวข้อ “วิธีการทำความสะอาดและการสุขาภิบาลในโรงฆ่าสัตว์และโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ ๑ ชั่วโมง                                                                                               

          รายละเอียด: การทำความสะอาด และการสุขาภิบาลในโรงฆ่าสัตว์ และโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ ขั้นตอนวิธีการทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฆ่าสัตว์

 

           ๒.วิชาเฉพาะ  

           ๒.๑ หัวข้อ “กายวิภาค และระบบต่อมน้ำเหลืองสำหรับการตรวจเนื้อสุกร”         ๒ ชั่วโมง

          รายละเอียด: รายละเอียดเกี่ยวกับกายวิภาคสัตว์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของสุกรและระบบต่อมน้ำเหลืองที่สำคัญ

 

           ๒.๒ หัวข้อ “โรคระบาดของสุกรที่สำคัญและพยาธิสภาพของโรค”                      ๓ ชั่วโมง        

           รายละเอียด:
โรคระบาดสุกรที่ตรวจพบในโรงฆ่าสัตว์ วิธีการวินิจฉัย การวัดความรุนแรงของโรค พยาธิกำเนิดของโรค การเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อในร่างกายเมื่อเกิดโรค และการรวบรวมข้อมูล       

 

           ๒.๓ พฤติกรรม การควบคุม และการจัดการสวัสดิภาพสุกร                           ๓ ชั่วโมง

            รายละเอียด: ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์ การควบคุมสัตว์ รวมถึงการจัดการ   สวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการ ด้านสวัสดิภาพสัตว์ รวมถึงผลกระทบจากการจัดการสวัสดิภาพสัตว์

           .๔ หัวข้อ “มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ การปฏิบัติที่ดีสำหรับในโรงฆ่าสุกร              ๑ ชั่วโมง

           และการปฏิบัติที่ดีสำหรับการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์”                                                     
   
           รายละเอียด:
หลักปฏิบัติและข้อกำหนดที่สำคัญตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสุกร และการปฏิบัติที่ดีสำหรับการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  

           ๒.๕ หัวข้อ “การตรวจสุขภาพสุกรก่อนฆ่า                                              ๑ ชั่วโมง

          รายละเอียด:   การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่า ลักษณะความแตกต่างระหว่างสัตว์ป่วยกับสัตว์ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ อาการป่วยที่สำคัญ การดูลักษณะของสัตว์ที่ผิดปกติ และการวบรวมข้อมูล        

         

          ๒.๖ หัวข้อ “การตรวจซากสุกรภายหลังฆ่าและการตัดสินซาก”                   ๓ ชั่วโมง

          รายละเอียด: รอยโรคที่ตรวจพบที่ซากหลังฆ่า ตำแหน่งของต่อมต่าง ๆ การผ่ากล้ามเนื้อ โดยไม่เป็นการทำลายกล้ามเนื้อ การผ่าตรวจต่อมอย่างถูกวิธีเพื่อดูรอยโรค และการพิจารณาตัดสินซากและการทำลายซากคัดทิ้ง

         

          ๒.๗ หัวข้อ “สภาพของเนื้อที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังฆ่า                    ๑ ชั่วโมง

          รายละเอียด: สภาพของเนื้อที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังฆ่า การเปลี่ยนแปลงของซากที่สำคัญเกี่ยวข้องกับคุณภาพซาก สาเหตุ ลักษณะที่ปรากฏ และวิธีป้องกัน

           ๓.ภาคปฏิบัติ 

           ๓.๑.การฝึกภาคปฏิบัติ                                                                  ๘ ชั่วโมง

          รายละเอียด: การฝึกปฏิบัติ การฝึกตรวจซากภายหลังฆ่า ตำแหน่งของต่อมต่าง ๆ วิธีการผ่าต่อมน้ำเหลืองเพื่อตรวจโรค ต้องฝึกตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่า การยึดซากไว้ตรวจอย่างละเอียดในกรณีที่พบความปกติของซาก หรือโรคบางโรคที่ไม่สามารถตัดสินได้ทันทีหรือสงสัย

           .๒. สัมมนากลุ่ม                                                                           ๓ ชั่วโมง  

           รายละเอียด: อภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการศึกษาดูงานภาคปฏิบัติ

ข.หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์  สัตว์ปีก

 
รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรในการฝึกอบรม

          รายละเอียดหลักสูตรสำหรับสัตว์ปีก

          จำนวนชั่วโมง รวมตลอดหลักสูตร

                              ภาคทฤษฎี      ๒๗ ชั่วโมง

                              ภาคปฏิบัติ      ๑๑ ชั่วโมง

 

          ๑.วิชาทั่วไป  

          ๑.๑ หัวข้อ “เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค”                                          ๑ ชั่วโมง     

          รายละเอียด: เชื้อจุลินทรีย์เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคติดต่อ ระหว่างสัตว์และคน โดยย่อ เน้นโรคสำคัญที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค และวิธีกำจัดเชื้อเหล่านั้น

 

         ๑.๒ หัวข้อ “โรคติดต่อสัตว์สู่คน”                                                          ๓ ชั่วโมง

         รายละเอียด: โรคที่ติดต่อระหว่างคนและสัตว์ สาเหตุ ระบาดวิทยา ลักษณะสำคัญของโรคทั้งในคนและสัตว์รวมถึงการติดต่อการควบคุมและป้องกันโรค ปัญหาและแนวโน้มของโรคที่พนักงานตรวจโรคสัตว์ควรจะทราบ

 
        ๑.๓ หัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเนื้อสัตว์”             ๕ ชั่วโมง

        รายละเอียด: หลักสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตรวจโรคสัตว์และ Food safety

                   ๑) พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕

                   ๒) พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕

                   ๓) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

                   ๔) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

                   ๕) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

         

          ๑.๔ หัวข้อ “ระบบมาตรฐานคุณภาพที่ใช้ควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์”  ๒ ชั่วโมง                          
          รายละเอียด: สาระสำคัญของมาตรฐานระบบคุณภาพ และความปลอดภัยทางด้านอาหารที่ใช้ควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหาร มาตรฐานต่างๆ ที่ควรรู้ได้แก่ GMP HACCP

         
           ๑.๕ หัวข้อ “บทบาทของพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ต่อความปลอดภัยของอาหาร”    ๑  ชั่วโมง      

         รายละเอียด:  บทบาทของพนักงานตรวจโรคสัตว์ต่อความปลอดภัยของอาหารในการควบคุมโรคที่อาจจะระบาดผ่านเนื้อสัตว์ไปยังคน และบทบาทในการป้องกันโรคระบาดสัตว์

 

          ๑.๖ หัวข้อ การเก็บรักษาและการส่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ                        ๑ ชั่วโมง

          รายละเอียด: การเก็บตัวอย่างจากสัตว์ หรือเนื้อสัตว์ เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 

          .๗ หัวข้อ “วิธีการทำความสะอาดและการสุขาภิบาลในโรงฆ่าสัตว์และโรงงานผลิตและ                           แปรรูปเนื้อสัตว์”                                                                                                                ๑ ชั่วโมง     

          รายละเอียด: การทำความสะอาด และการสุขาภิบาลในโรงฆ่าสัตว์ และโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ ขั้นตอนวิธีการทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฆ่าสัตว์

          ๒.วิชาเฉพาะ  

          ๒.๑ หัวข้อ “กายวิภาคสัตว์ปีก”                                                                 ๑ ชั่วโมง

          รายละเอียด: รายละเอียดเกี่ยวกับกายวิภาคสัตว์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของสัตว์ปีกได้แก่ ไก่ เป็ด ห่านนกกระทา

         ๒.๒ หัวข้อ “โรคระบาดของสัตว์ปีกที่สำคัญและพยาธิสภาพของโรค”                    ๓ ชั่วโมง

รายละเอียด: โรคระบาดสัตว์ปีกที่ตรวจพบในโรงฆ่าสัตว์ วิธีการวินิจฉัย การวัดความรุนแรงของโรคพยาธิกำเนิดของโรค การเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อในร่างกายเมื่อเกิดโรค และการรวบรวมข้อมูล     

        .๓ พฤติกรรม การควบคุม และการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปีก                         ๓ ชั่วโมง          

        รายละเอียด: ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์ การควบคุมสัตว์ รวมถึงการจัดการ   สวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการ ด้านสวัสดิภาพสัตว์ รวมถึงผลกระทบจากการจัดการสวัสดิภาพสัตว์


        ๒
.๔ หัวข้อ “มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก               ๑ ชั่วโมง

        และการปฏิบัติที่ดีสำหรับการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์”                                                     

        รายละเอียด: หลักปฏิบัติและข้อกำหนดที่สำคัญตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก และการปฏิบัติที่ดีสำหรับการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  

         .๕ หัวข้อ “การตรวจสุขภาพสัตว์ปีกก่อนฆ่า                                           ๑ ชั่วโมง

         รายละเอียด:   การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่า ลักษณะความแตกต่างระหว่างสัตว์ป่วยกับสัตว์ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ อาการป่วยที่สำคัญ การดูลักษณะของสัตว์ที่ผิดปกติ และการวบรวมข้อมูล        

       
        
 ๒.๖ หัวข้อ “การตรวจซากสัตว์ปีกภายหลังฆ่าและการตัดสินซาก”                 ๒ ชั่วโมง

         รายละเอียด: รอยโรคที่ตรวจพบที่ซากหลังฆ่า การพิจารณาตัดสินซากและการทำลายซากคัดทิ้ง

         
         ๒.๗ หัวข้อ “
สภาพของเนื้อที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังฆ่า                         ๑ ชั่วโมง

         รายละเอียด: สภาพของเนื้อที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังฆ่า การเปลี่ยนแปลงของซากที่สำคัญเกี่ยวข้องกับคุณภาพซาก สาเหตุ ลักษณะที่ปรากฏ และวิธีป้องกัน

 
          ๓.ภาคปฏิบัติ  

          ๓.๑.การฝึกภาคปฏิบัติ                                                                               ๘ ชั่วโมง

         รายละเอียด: การฝึกปฏิบัติ การฝึกตรวจซากภายหลังฆ่า ตำแหน่งของต่อมต่าง ๆ วิธีการผ่าต่อมน้าเหลืองเพื่อตรวจโรค ต้องฝึกตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่า การยึดซากไว้ตรวจอย่างละเอียดในกรณีที่พบความปกติของซาก หรือโรคบางโรคที่ไม่สามารถตัดสินได้ทันทีหรือสงสัย

          
          ๓.๒. สัมมนากลุ่ม                                                                             ๓ ชั่วโมง  

          รายละเอียด: อภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการศึกษาดูงานภาคปฏิบัติ

                    

         ค. หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์  โค กระบือ แพะ และแกะ


รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรในการฝึกอบรม

        รายละเอียดหลักสูตรสำหรับโค กระบือ แพะ และแกะ

        จำนวนชั่วโมง รวมตลอดหลักสูตร

                             ภาคทฤษฎี      ๒๙ ชั่วโมง

                             ภาคปฏิบัติ      ๑๑ ชั่วโมง

        ๑. วิชาทั่วไป  

           ๑.๑ หัวข้อ “เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค”                                          ๑ ชั่วโมง

           รายละเอียด: เชื้อจุลินทรีย์เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โดยย่อเน้นโรคสำคัญที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค และวิธีกำจัดเชื้อเหล่านั้น

 

          ๑.๒ หัวข้อ “โรคติดต่อสัตว์สู่คน”                                                              ๓ ชั่วโมง

          รายละเอียด: โรคที่ติดต่อระหว่างคนและสัตว์ สาเหตุ ระบาดวิทยา ลักษณะสำคัญของโรคทั้งในคนและสัตว์ รวมถึงการติดต่อ การควบคุมและป้องกันโรค ปัญหาและแนวโน้มของโรคที่พนักงานตรวจโรคสัตว์ควรจะทราบ

 
          ๑.๓ หัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเนื้อสัตว์”                    ๕ ชั่วโมง

                   รายละเอียด: หลักสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตรวจโรคสัตว์และ Food safety

                   ๑) พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕

                   ๒) พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕

                   ๓) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

                   ๔) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

                   ๕) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

         

          ๑.๔ หัวข้อ “ระบบมาตรฐานคุณภาพที่ใช้ควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์         ๒ ชั่วโมง

          รายละเอียด: สาระสำคัญของมาตรฐานระบบคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหารที่ใช้ควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหาร มาตรฐานต่างๆ ที่ควรรู้ได้แก่ GMP HACCP

               

            ๑. ๕  หัวข้อ “บทบาทของพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ต่อความปลอดภัยของอาหาร”  ๑ ชั่วโมง    

            รายละเอียด: บทบาทของพนักงานตรวจโรคสัตว์ต่อความปลอดภัยของอาหารในการควบคุมโรค ที่อาจจะระบาดผ่านเนื้อสัตว์ไปยังคน และบทบาทในการป้องกันโรคระบาดสัตว์

 

          ๑.๖ หัวข้อ การเก็บรักษาและการส่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ                  ๑ ชั่วโมง

          รายละเอียด: การเก็บตัวอย่างจากสัตว์ หรือเนื้อสัตว์ เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 

          ๑.๗ หัวข้อ วิธีการทำความสะอาดและการสุขาภิบาลในโรงฆ่าสัตว์และโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์”                                                                              ๑ ชั่วโมง

          รายละเอียด: การทำความสะอาดและการสุขาภิบาลในโรงฆ่าสัตว์และโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ ขั้นตอนวิธีการทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฆ่าสัตว์

 

         ๒.วิชาเฉพาะ  

         ๒.๑ หัวข้อ “กายวิภาค และระบบต่อมน้ำเหลืองสำหรับการตรวจเนื้อโคกระบือ”              ๒ ชั่วโมง                   
         
รายละเอียด: รายละเอียดเกี่ยวกับกายวิภาคสัตว์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของโคกระบือและระบบต่อมน้ำเหลืองที่สำคัญ

 

         ๒.๒ หัวข้อ “โรคระบาดของโคกระบือที่สำคัญและพยาธิสภาพของโรค”                 ๓ ชั่วโมง                 

      รายละเอียด: โรคระบาดโคกระบือที่ตรวจพบในโรงฆ่าสัตว์ วิธีการวินิจฉัย การวัดความรุนแรงของโรค พยาธิกำเนิดของโรค การเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อในร่างกายเมื่อเกิดโรค และการรวบรวมข้อมูล

          ๒.๓ พฤติกรรม การควบคุม และการจัดการสวัสดิภาพโคกระบือ                         ๓ ชั่วโมง                   

          รายละเอียด: ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์ การควบคุมสัตว์ รวมถึงการจัดการ สวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการ ด้านสวัสดิภาพสัตว์ รวมถึงผลกระทบจากการจัดการสวัสดิภาพสัตว์

         .๔ หัวข้อ “มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ การปฏิบัติที่ดีสำหรับในโรงฆ่าโคกระบือ   และแพะ แกะ และการปฏิบัติที่ดีสำหรับการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์”                             ๑ ชั่วโมง   

         รายละเอียด: หลักปฏิบัติและข้อกำหนดที่สำคัญตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่า โค กระบือ แพะ และแกะ และการปฏิบัติที่ดีสำหรับการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  

         .๕ หัวข้อ “การตรวจสุขภาพโคกระบือก่อนฆ่า                                       ๑ ชั่วโมง   
       
        รายละเอียด:
การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่า ลักษณะความแตกต่างระหว่างสัตว์ป่วยกับสัตว์ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ อาการป่วยที่สำคัญ การดูลักษณะของสัตว์ที่ผิดปกติ และการวบรวมข้อมูล 

        ๒.๖ หัวข้อ “การตรวจซากโคกระบือภายหลังฆ่าและการตัดสินซาก”        ๓ ชั่วโมง         
         
       รายละเอียด:
รอยโรคที่ตรวจพบที่ซากหลังฆ่า ตำแหน่งของต่อมต่าง ๆ การผ่ากล้ามเนื้อโดย     ไม่เป็นการทำลายกล้ามเนื้อ การผ่าตรวจต่อมอย่างถูกวิธีเพื่อดูรอยโรค การพิจารณาตัดสินซาก และการทำลายซากคัดทิ้ง

       ๒.๗ หัวข้อ “สภาพของเนื้อที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังฆ่า         ๑ ชั่วโมง      
       
       รายละเอียด:
สภาพของเนื้อที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังฆ่า การเปลี่ยนแปลงของซาก         ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับคุณภาพซาก สาเหตุ ลักษณะที่ปรากฏ และวิธีป้องกัน

           ๓.ภาคปฏิบัติ  

           ๓.๑.การฝึกภาคปฏิบัติ                                                                    ๘ ชั่วโมง            
         
           รายละเอียด:
การฝึกปฏิบัติ การฝึกตรวจซากภายหลังฆ่า ตำแหน่งของต่อมต่างๆ วิธีการผ่าต่อมน้ำเหลืองเพื่อตรวจโรค ต้องฝึกตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่า การยึดซากไว้ตรวจอย่างละเอียดในกรณีที่พบความปกติของซาก หรือโรคบางโรคที่ไม่สามารถตัดสินได้ทันทีหรือสงสัย

          .๒. สัมมนากลุ่ม                                                                        ๓ ชั่วโมง               
         
          
รายละเอียด: อภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการศึกษาดูงานภาคปฏิบัติ

                  

                                                                                                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน        

 

                                                                                         ประกาศ  ณ  วันที่  ๒   เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๒

                                                                                           (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                                         นายกสัตวแพทยสภา

 

ดาวน์โหลดประกาศ ๓๙/๒๕๖๒ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์.pdf