สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

   ประกาศสัตวแพทยสภา

   ที่ ๔๐ / ๒๕๖๒

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร

------------------------------------------------

            เนื่องจากผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร  ได้ขอลาออก  สัตวแพทยสภาจึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร จำนวน ๑ อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

     ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

            ๑.๑ จบวุฒิปริญญาตรี   สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  (หากมีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

            ๑.๒ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นหนึ่ง

            ๑.๓ อายุไม่ต่ำกว่า ๓๐ ปี

            ๑.๔ ไม่เคยได้รับคำพิพากษาถึงที่สุดให้ได้รับโทษในคดีอาญา

            ๑.๕ มีความสนใจที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์

            ๑.๖ มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่งอย่างน้อย ๓ ปี

            ๑.๗ สามารถปฏิบัติงานที่สัตวแพทยสภาได้เต็มเวลา

 

    ๒. อัตราเงินเดือน

            ๒๕,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ .-  บาท  พิจารณาตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ของผู้สมัคร

(ในช่วงทดลองการปฏิบัติงาน ๓ เดือน จะได้รับเงินเดือน ๒๘,๐๐๐ บาท)

 

     ๓. หน้าที่ของผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร

          ๓.๑ ดูแลและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ข้อกฎหมายต่าง ๆ ทั้งหมดของสัตวแพทยสภา

          ๓.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านกฎหมาย

          ๓.๓ ติดตาม ประมวลผลการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายและข้อร้องเรียนของสัตวแพทยสภา

          ๓.๔ ทำแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลให้สัตวแพทยสภาพิจารณาหลักเกณฑ์การปฏิบัติ

          ๓.๕ อื่น ๆ หน้าที่ได้รับมอบหมาย

 

     ๔. การรับสมัคร

         ยื่นสมัครได้ที่สำนักงานสัตวแพทยสภา  เลขที่ ๖๘/๘  หมู่ที่ ๑  ถนนนครอินทร์  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๒-๐๑๗๐๗๐๐-๘   ตั้งแต่วันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒  จนถึงวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๓  โดยมีหลักฐานการสมัครดังนี้

          ๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำหรือสวมหมวก ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป

          ๔.๒  สำเนาใบปริญญาบัตร

          ๔.๓  สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นหนึ่ง

          ๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด

          ๔.๕  ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร

          ๔.๖  หลักฐานอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส, ใบรับรองการผ่านงาน     เป็นต้น

        ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร  ในวันพุธที่  ๘   มกราคม   ๒๕๖๓

 

    ๕. วิธีการคัดเลือก

        โดยการสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๓   ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา  เลขที่ ๖๘/๘  หมู่ ๑  ห้องประชุมชั้น ๑ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐-๘  โทรสาร ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๙

 

    ๖. การประกาศผลการคัดเลือก

        สัตวแพทยสภา จะประกาศผลการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร  ในวันจันทร์ที่ ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่๖๘/๘  หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐-๘  โทรสาร ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๙  และทางเว็บไซต์ www.vetcouncil.or.th

 

                                                                          ประกาศ ณ วันที่  ๖   ธันวาคม   ๒๕๖๒

                                                                              (นายสัตวแพทย์สุเมธ   ทรัพย์ชูกุล)

                                                                                    เลขาธิการสัตวแพทยสภา 

ดาวน์โหลดระกาศ ๔๐/๒๕๖๒ รับสมัครผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร.pdf

ดาวน์โหลดใบสมัครงานตำแหน่งผู้ประสานงานฯ.doc