สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๓๔ / ๒๕๖๒ เรื่อง   การปฏิบัติงานในวันที่ ๔-๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒