สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

รายชื่อสมาชิกที่หมดอายุเดือน ธันวาคม 2562

หมายเหตุ : หากเปิดใช้งานโดยคอมพิวเตอร์ สามารถใช้แป้นพิมพ์ค้นหารายชื่อได้โดย กดปุ่ม ctrl และปุ่ม F ที่แป้นพิมพ์ พิมพ์ชื่อที่ต้องการค้น จะมีแทบสีขึ้นตามชื่อที่ระบบค้นหาได้

นำ ชื่อ สกุล เลขที่ วันหมดอายุ
นายสัตวแพทย์ ศุภร สันตติทรัพย์ 4691 15 ธ.ค. 62
นายสัตวแพทย์ สิริชัย เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1285 19 ธ.ค. 62
สัตวแพทย์หญิง ศิริพร ตั้งสุขใจ 5184 19 ธ.ค. 62
สัตวแพทย์หญิง อุมาวดี แสงณรงค์ 10544 19 ธ.ค. 62
นายสัตวแพทย์ นรินทร์ อุประกรินทร์ 10545 19 ธ.ค. 62
สัตวแพทย์หญิง ประภัสรา ใจสุข 7187 21 ธ.ค. 62
นายสัตวแพทย์ ชัยวัฒน์ เดชยง(ชุ่มช่วง) 7188 21 ธ.ค. 62
สัตวแพทย์หญิง แสงแข พูนทองคำ 7190 21 ธ.ค. 62

 

update 161062


วิธีการขอต่อใบอนุญาต

1. ต้องมีคะแนนหน่วยกิต 100 หน่วยกิต โดยตรวจสอบคะแนนได้ที่เมนู สมาชิก Login ตรวจสอบคะแนน
2. ดาวโหลดแบบ คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์(ชั้นหนึ่ง) 
    กรอกรายละเอียด พร้อมแนบหลักฐาน 

หลักฐานที่ยื่นพร้อมคำขอนี้  : (เอกสารสำเนาทุกฉบับโปรดรับรองสำเนาถูกต้อง)
    1. ใบอนุญาตฯ ตัวจริง (ฉบับเดิม) และบัตรประจำตัวสมาชิกสัตวแพทยสภา ตัวจริง (ใบเดิม)   
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน
    3. รูปถ่ายขนาด 4 x 5 ซ.ม. (2 นิ้ว)  จำนวน  2  รูป  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)              
    4. หน่วยกิต 100 หน่วยกิต (จนท.ดำเนินการปริ้นให้)
    5. ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต  3,000.- บาท  และค่ารักษาทะเบียนสมาชิก 500.- บาท  รวมชำระทั้งสิ้น  3,500.- บาท

3. ชำระเงินด้วยตนเองหรือผ่านธนาคาร ดังนี้
    1. เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ ค่าธรรมเนียม 10 บาท ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท ต่อ 1 รายการ
    2. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ (COMP CODE: 0932) ค่าธรรมเนียม 15 บาท
    3. ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์  ชื่อบัญชีสัตวแพทยสภา เลขที่บัญชี 026-1-10509-8) ค่าธรรมเนียม10/20 บาท 

(ถ้าชำระผ่านตู้ ATM หรือ K-Cyber  banking  ต้องใส่รหัส  COMP CODE : 35096)

(กรณีชำระเงินที่ ธ.ไทยพาณิชย์ หรือ ธ.กสิกรไทย ให้  DownLoad  ใบสั่งจ่าย (Pay In)  โดยระบุ Ref:1 เป็นเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน)


4.ส่งคำขอ/หลักฐาน/สำเนาการโอนเงินมาที่สำนักงานสัตวแพทยสภา  เลขที่ 68/8 หมู่ที่ 1 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000   โทร. 0-2017-0700-8  โทรสาร. 0-2017-0709