สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

แนะนำข้อมูลการกรอกระบบโปรแกรมแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีทางการแพทย์ ในส่วนของผู้ใช้เครื่อง X-ray ในสถานพยาบาลสัตว์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล มีเจ้าหน้าที่จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาให้บริการในงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร_วิธีการลงทะเบียน.pdf