สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๒๓ /๒๕๖๒

เรื่อง    การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอน

        ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของต่างประเทศ

...............................................................

            อาศัยอำนาจตามมาตรา๒๔ (ณ) และมาตรา ๒๙ (๖)แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕ คณะกรรมการสัตวแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ให้ออกประกาศสัตวแพทยสภา เรื่อง การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอนซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของต่างประเทศ  ดังนี้

           ๑. หน่วยงานหรือองค์กรที่มีสิทธิ์ทำหนังสือขออนุญาต  ได้แก่

                กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือ พระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐและให้รวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง หรือสถาบันการศึกษาหรือสถาบันทางสัตวแพทย์อื่นที่สัตวแพทยสภารับรอง

           ๒. คุณสมบัติของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่จะขอทำการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในประเทศไทย

               ๒.๑ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์หรือใบรับรองการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในประเทศของตน และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์หรือเทียบเท่า ในกรณีที่เป็นผู้ไม่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสัตวแพทยสภา

               ๒.๒ ต้องเป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอนที่หน่วยงานตามข้อ ๑ เชิญมาโดยมีวัตถุประสงค์ทางด้านการค้นคว้าวิจัย หรือการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในประเทศไทย หรืออื่นๆตามที่คณะกรรมการสัตวแพทยสภาเห็นสมควร

           ๓. การขออนุญาต

               ๓.๑ การขออนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือมายังเลขาธิการสัตวแพทยสภา โดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานหรือองค์กรตามข้อ ๑ เป็นผู้ลงนาม

               ๓.๒ หนังสือขออนุญาต ให้แจ้ง

                      ๓.๒.๑ รายละเอียดของโครงการที่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอน และให้มีการระบุสถานที่ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

                     ๓.๒.๒ ชื่อที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอนที่จะขอประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตรงกับหนังสือเดินทาง หากเป็นหนังสือเดินทางฉบับภาษาไทยให้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

                     ๓.๒.๓ ชื่อหน่วยงานหรืองค์กรที่รับผิดชอบตลอดระยะเวลาที่ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอนนั้นมาขอประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในประเทศไทย

                    ๓.๒.๔ ชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่จะเป็นผู้ดูแล และรับผิดชอบ ตลอดระยะเวลาที่ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอนนั้นมาประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในประเทศไทย

                    ๓.๒.๕ ให้ส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิและหลักฐานประกอบการพิจารณาของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอน พร้อมลงนามรับรองสำเนาโดยหน่วยงานที่ขออนุญาต ตามข้อ ๑ ซึ่งประกอบด้วย

                  ๓.๒.๕.๑  สำเนาแสดงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ

                  ๓.๒.๕.๒ สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุจากต่างประเทศ

                          ๓.๒.๕.๓  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป(ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๑ ปี)

               ๓.๓ หนังสือขออนุญาตตามข้อ ๓.๒ ให้ส่งถึงสำนักงานสัตวแพทยสภา ก่อนวันที่ขออนุมัติอย่างน้อย ๒ เดือน โดยให้ถือวันที่ลงรับหนังสือเป็นหลัก

                 กรณีที่มีความจำเป็นต้องการปฏิบัติอย่างเร่งด่วน ให้ขออนุญาตล่วงหน้าโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ พร้อมแจ้งเหตุผลที่ไม่สามารถส่งเรื่องให้สัตวแพทยสภาพิจารณาก่อนล่วงหน้า ๒ เดือน  

                ห้ามมิให้  ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่ขออนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามประกาศนี้ปฏิบัติงานก่อนวัน เวลาที่ได้รับอนุมัติ โดยเด็ดขาด

          ๔  เกณฑ์การอนุมัติ

                ๔.๑ อนุมัติคราวละไม่เกิน ๑ ปี และ และไม่เกินระยะเวลาที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของผู้นั้นหมดอายุ

                ๔.๒ กำหนดการเริ่มต้นอนุมัติ จะอนุมัติให้ตามวันที่แจ้งขอ หรือ ณ วันที่สำนักงานสัตวแพทยสภาได้รับหนังสือขออนุมัติ และไม่มีการอนุมัติย้อนหลัง

                ๔.๓ การอนุมัติจะออกเป็นหนังสือสัตวแพทยสภา ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

                     ๔.๓.๑ ชื่อโครงการ ตาม ข้อ ๓.๒.๑

                     ๔.๓.๒ ชื่อของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอน ตาม ข้อ ๓.๒.๒.

                     ๔.๓.๓ ชื่อหน่วยงานและผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งผู้ดูแลรับผิดชอบ ตามข้อ ๓.๒.๓ และ ข้อ ๓.๒.๔

                    ๔.๓.๔ ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

                    ๔.๓.๕ สถานที่ปฏิบัติงานเฉพาะที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น(ห้ามปฏิบัตินอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยเด็ดขาด)

                    ๔.๓.๖ เงื่อนไขอื่นๆที่คณะกรรมการสัตวแพทยสภากำหนด

           ๕. การปฏิบัติตัว การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

               ๕.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่ได้รับอนุมัติตามหนังสืออนุมัติของสัตวแพทยสภา ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายไทย รวมทั้งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕ และข้อบังคับอื่นๆของสัตวแพทยสภาเหมือนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จาก          สัตวแพทยสภา

               ๕.๒ สัตวแพทยสภาอาจกำหนดให้หน่วยงานภายใต้การกำกับของสัตวแพทยสภา เป็นผู้ติดตามการทำงาน และเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ผู้นั้น

               ๕.๓ หน่วยงานที่ขออนุมัติ ต้องมีที่อยู่ ที่สามารถติดตามที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอนได้ตลอดเวลา ทั้งขณะที่อยู่ในประเทศไทยหรือขณะที่เดินทางออกนอกประเทศไทยแล้ว

               ๕.๔ ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอนเมื่อได้รับอนุมัติให้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงานทุก ๖ เดือน ทั้งนี้ สัตวแพทยสภาอาจขอผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพการ สัตวแพทย์ผู้นั้นเป็นระยะๆ ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาที่อนุมัติ

               ๕.๕ สัตวแพทยสภาอาจพิจารณายกเลิกการอนุมัติก่อนระยะเวลาที่อนุมัติไว้ หากพบว่า หน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบในการขออนุญาตตามข้อ ๑ ไม่ปฏิบัติตามที่สัตวแพทยสภากำหนด หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไทยรวมทั้งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕ และข้อบังคับอื่นๆของสัตวแพทยสภา        

ข้อกฎหมายที่หน่วยงานที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอน ควรทราบ 

     ๑.ความรับผิดทางอาญา เป็นการรับผิดเฉพาะตัว

     ๒.ความรับผิดทางกฎหมายแพ่ง เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

     ๓.ความรับผิดทางจรรยาบรรณ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕

         บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องโดยตรง : ผู้ซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติให้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในประเทศไทย 
หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษ ตามมาตรา ๕๔ จำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

                                                

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                                  

                                                                             ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  

 

                                                                            (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                           นายกสัตวแพทยสภา

 

  ดาวน์โหลดประกาศ ๒๓/๒๕๖๒ การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์(ชั่วคราว).pdf

 

 

การขอประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอน

ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของต่างประเทศ

       (ลงรายละเอียดโดยหน่วยงานผู้ขออนุญาต)                                  วัน.........../............/.............

ชื่อหน่วยงาน.......................................................................................................................................................

ผู้ลงนาม........................................ตำแหน่ง........................................................................................................     

รายละเอียดโครงการ..........................................................................................................................................

วัตถุประสงค์.......................................................................................................................................................

ชื่อที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอน...........................................................สัญชาติ...................อายุ..........ปี

การปฏิบัติงาน และสถานที่...............................................................................................................................

สถานที่ปฏิบัติงาน.............................................................................................................................................

วัน-เวลาในการปฏิบัติงาน................................................................................................................................

ผลที่คาดว่าจะได้รับ..........................................................................................................................................

ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน........................................................................

เอกสารประกอบการพิจารณา  รับรองสำเนาโดยหน่วยงาน

      ......๑. รายละเอียดโครงการ

      ......๒. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

     ........๓ สำเนาใบผู้เชี่ยวชาญ(โปรดระบุ)..................................

     ........๔. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ

     ........๕. ประวัติการศึกษา/การทำงาน

      .......๖. สำเนาหนังสือเดินทาง

ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาหรือผู้สอน

.............๑. เคยมาปฏิบัติงานในประเทศไทย เมื่อปี  พ.ศ. ..................รวมทั้งหมดกี่ครั้ง..........ครั้ง

.............๒. ไม่เคยมาปฏิบัติงานในเมืองไทย

หน่วยงาน และผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งซึ่งเป็นผู้ดูแล ยินดีรับผิดชอบการประกอบวิชาชีพการ   สัตวแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาหรือผู้สอนชาวต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสัตวแพทยสภา

ข้อกฎหมายที่ควรทราบ      .        

     ๑. ความรับผิดทางอาญา เป็นการรับผิดเฉพาะตัว

     ๒. ความรับผิดทางกฎหมายแพ่ง เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

     ๓. ความรับผิดทางจรรยาบรรณ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕  : ผู้ซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติให้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในประเทศไทย หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษ ตามมาตรา ๕๔ จำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ