สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมเสวนาCE ฟ้าหม่นคนอาวุโส"

 ดูภาพเพิ่มเติมที่เพจ 

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี2562

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี2562 

 

 

 

  

   

Dr.Hisao Kurazono,Vice President for Intrnational Affairs,Dean VetNorth Japan เข้าเยี่ยมสัตวแพทสภา

             เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 Dr.Hisao Kurazono,Vice President for Intrnational Affairs,Dean VetNorth Japan เข้าเยี่ยมสัตวแพทสภา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ โดยมี ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต รศ.น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี น.สพ.จีระ สรนุวัตร ให้การต้อนรับ

 

  

  

  

  

  

    

  

 

  

 

คณะผู้บริหารสัตวแพทยสภา เลี้ยงสวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่ปรึกษากฎหมาย

            เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารสัตวแพทยสภา นำโดย ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม (นายกสัตวแพทยสภา) และกรรมการสัตวแพทยสภาประกอบด้วย สัตวแพทย์หญิงกัลยา เก่งวิกย์กรรม, รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.นริศ  เต็งชัยศรี,รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิษณุ ตุลยกุล,นายสัตวแพทย์จีระ  สรนุวัตร และสัตวแพทย์หญิงวิลาวัลย์  บัวหุ่ง เลี้ยงสวัสดีปีใหม่และขอบคุณ คุณเจษฎา  อนุจารี (ที่ปรึกษากฎหมาย) ที่ ร้านอาหาร โพลาโพล่า ตรงข้าม ม.เกษตรฯ 


 

 

นายกสัตวแพทยสภาและคณะอนุกรรมการด้านต่างประเทศร่วมประชุมกับรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

              วันที่  28 พ.ย. 2561 คณะผู้แทนจากสัตวแพทยสภา  และผู้แทนกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ  เข้าหารือกับรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  ณ  ห้องประชุม  2  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อขอคำแนะนำในเรื่องการจัดทำ  MRA  ของวิชาชีพสัตวแพทย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยสัตวแพทยสภามีความมุ่งหวังว่าการจัดทำ  MRA  ดังกล่าว จะช่วยให้เกิดเสรีในการประกอบอาชีพสัตวแพทย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน  อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานของสัตวแพทย์ในอาเซียนให้ทัดเทียมกับชาติอื่นๆ ทั้งนี้  อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ให้ปรึกษาและแนะนำให้สัตวแพทยสภาขอบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุม ในการประชุม ASWGL ครั้งถัดไป เพื่อทำการเสนอร่าง proposal ของโครงการฯ หรือเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ MRA วิชาชีพสัตวแพทย์อาเซียน ซึ่งทางสัตวแพทยสภาจะนำไปหารือกับคณะอนุกรรมการต่างประเทศของสัตวแพทยสภาเพื่อหาแนวทางต่อไป