สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๑ / ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๒๑  / ๒๕๖๒

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ

บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

-------------------------------------------

                   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภา  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข  ดังนี้

             ๑.    คุณสมบัติของผู้สมัคร

                    ๑.๑  เป็นผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง

                    ๑.๒  ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ในภาคราชการ  รัฐวิสาหกิจ 

                             ธุรกิจ  เอกชน  ฟาร์มสัตว์เลี้ยง  คลินิก  โรงพยาบาลสัตว์

                    ๑.๓  มีเจตนารมณ์ในการทำงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                    ๑.๔  มีความเสียสละและอุทิศเวลาเพื่อเข้าร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
                             ศูนย์
การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

            ๒.  เงื่อนไขการทำงาน

                    ๒.๑  มีวาระการทำงาน  ๓  ปี  เมื่อครบวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่แต่ไม่เกิน  ๒ วาระติดต่อกัน

                    ๒.๒  ไม่มีเงินเดือนประจำ  ได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบสัตวแพทยสภาว่าด้วย

                             ค่าใช้จ่ายของสัตวแพทยสภา  พ.ศ.๒๕๔๖

                    ๒.๓  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  โดยมี

                             อำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

                            ๒.๓.๑   กำหนดเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ให้เป็นเอกภาพเชิงนโยบายและ
                                        มาตรฐานแห่งวิชาชีพ

                            ๒.๓.๒   ออกระเบียบเพื่อรับรองคุณภาพสถาบันและกิจกรรมเพื่อดำเนินการจัดการการ

                                        ศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                            ๒.๓.๓   ออกระเบียบประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                            ๒.๓.๔   ออกระเบียบการบริหารบุคคล  การบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไปของศูนย์ฯ

                            ๒.๓.๕   กำหนดองค์ประกอบ  คุณสมบัติ  และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

                                         เพื่อดำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษา ต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                            ๒.๓.๖   กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงต่างๆ

                            ๒.๓.๗   ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯและรายงานต่อสัตวแพทยสภา
                                        เป็นประจำทุกปี

                           ๒.๓.๘   เสนอแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการตลอดจนกำหนดอัตราเงินเดือน

                                        และค่าตอบแทนผู้จัดการ

                           ๒.๓.๙   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษา

                                       ต่อเนื่องทางสัตวแพทย์จัดขึ้น  ให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

                           ๒.๓.๑๐  ดำเนินการรับรองการสะสมหน่วยกิตสำหรับผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
                                         การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  และผลการทดสอบการ
ฝึกอบรมสำหรับผู้รับใบอนุญาต
                                         เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ชั้นสอง  เพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ

                ๓.  การรับสมัคร  ผู้สมัครขอรับใบสมัครได้ที่สัตวแพทยสภา  และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครโดยใส่ซองปิดผนึกส่งไปยังสำนักงานสัตวแพทยสภา  เลขที่ ๖๘/๘  หมู่ ๑ ตำบล  บางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๒-๐๑๗๐๗๐๐-๘   ภายในวันที่  ๑๒  กรกฎาคม   ๒๕๖๒  โดยถือตราประทับไปรษณียากรเป็นสำคัญ

               ๔.  การพิจารณา  คณะกรรมการสัตวแพทยสภาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลจากเอกสารใบสมัคร  เพื่อเป็นตัวแทนจากสายงานวิชาชีพจำนวน  ๗  คน  เข้าร่วมในคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ในหัวข้อต่อไปนี้

                    ๔.๑   คุณสมบัติของผู้สมัคร

                    ๔.๒   งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ประกอบด้วย

                              ๔.๒.๑   ทำงานในภาคธุรกิจเอกชนและฟาร์มสัตว์เลี้ยง  ๒  คน

                              ๔.๒.๒   ทำงานในภาคเอกชนเกี่ยวกับคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์  ๒  คน

                              ๔.๒.๓   ทำงานในภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ  ๓  คน

                    ๔.๓   มีเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                    ๔.๔   ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาและการพิจารณาของคณะกรรมการ
                             สัตวแพทยสภาถือเป็นที่สุด

               ๕.  การประกาศผลการคัดเลือก

                   สำนักงานสัตวแพทยสภาจะประกาศให้ผู้สมัครทราบทางจดหมาย  หรือเว็บไซต์ของสัตวแพทยสภา

 

 

                                                                                        ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๐   มิถุนาคม   ๒๕๖๒

 

 

                                                                                         (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                                          นายกสัตวแพทยสภา

 

 

ดาวโหลดประกาศ ๒๑/๒๕๖๒ รับสมัครคณะกก.บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ.pdf

ดาวน์โบสมัครสมัครเป็นคณะกก.บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ.doc

 

 

ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 12 Current concepts in neurology

 "ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากจำนวนที่นั่งเต็มแล้ว

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ"

 

 

 

 

ดาวน์โหลดกำหนดการงานสัมมนาครั้งที่ 12.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากจำนวนที่นั่งเต็มแล้ว
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ"

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ภูมิใจเสนอ งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่12 เรื่อง "Current Concepts in Neurology"

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จะทำให้เรื่องระบบประสาทที่ยุ่งยากมากมาย เป็นเรื่องที่ท้าทายไม่เกินความสามารถ ไม่ต้องreferเคสNeuroไปที่อื่นอีกต่อไป

  • วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562
  • 09.00 - 16.30 น.
  • ณ ห้องทองฑีฆายุ สัตวแพทยสภา
  • ค่าลงทะเบียน (ภาคบรรยาย และพิเศษช่วงบ่ายภาคปฏิบัติการ) 1,500 บาท
  • ได้รับ 6 หน่วยกิตสะสม

หัวข้อบรรยาย

1. A Guide to Seizure Management 
โดย ผศ.น.สพ.ศิราม สุวรรณวิภัช อว.สพ.สาขาอายุรศาสตร์ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

2. Common spinal cord Disease in dogs
โดย อ.ดร.สพ.ญ.ดวงทิพย์ ฉัตรชัยศักดิ์ อว.สพ.สาขาอายุรศาสตร์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

3. Recognizing Canine Cognitive Dysfunction
โดย อ.น.สพ.ดร.นิรุตติ์ สุวรรณา อว.สพ.สาขาอายุรศาสตร์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

4. Workshop : ฝึกตรวจระบบประสาทกับสุนัขและแมว

เปิดรับสมัครเพียง 120 ที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ถึง 7 มิถุนายน 2562 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม ทาง www.vetcouncil.or.th

     ·เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี******

     ·ผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินจำนวน สามารถเขียนแบบฟอร์มคำร้อง และจะได้รับเงินคืนภายใน 7 - 10 วัน

 

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม (ในวันเปิดทำการ)

     -โทร.02-017-0700-8 กด 201,203,204

     - Line@ id : @vetcce 

     - Facebook fanpage : www.facebook.com/vetcce/

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
1
สพ.ญ.
กนกประภา เพ็ชรสน
2
สพ.ญ.
กมลรัตน์ จรูญวิทย์
3
น.สพ.
กวีวุฒิ วิรียะภิวัฒน์
4
สพ.ญ.
กัญญาณัฐ ศรีกฤตยาวัฒน์
5
สพ.ญ.
กัญญาพัชร บุตรศรีภูมิ
6
สพ.ญ.
กัตติกา ชัยมงคล
7
น.สพ.
กันตพัฒน์ ภาณุพัฒน์วรางค์
8
น.สพ.
เกริกชัย  ศิริข่วง
9
สพ.ญ.
เกษศิรินทร์ บัวเพชร
10
สพ.ญ.
ครองขวัญ สมใจ
11
น.สพ.
โฆษิต นันทิยะกุล
12
สพ.ญ.
จันจิรา วารินศิริรักษ์
13
สพ.ญ.
จุฑารัตน์ บารมี
14
สพ.ญ.
เฉลิมฉัตร ณ หนองคาย
15
สพ.ญ.
ชนิดา  นิลดี
16
สพ.ญ.
ชนิดา อัศวมาชัย
17
สพ.ญ.
ชไมพร พิรุฬห์ทรัพย์
18
สพ.ญ.
ชลธิชา สิริสุภัคการย์
19
น.สพ.
ชัชวาน ใจสะอาด
20
น.สพ.
ชาตรี เขียมทรัพย์
21
น.สพ.
ชานน สมบูรณ์
22
สพ.ญ.
ชาลินี ศรีบุญเรือง
23
สพ.ญ.
ณคธมน ลือชานิมิตจิต
24
สพ.ญ.
ณชาณา ซอประเสริฐ
25
สพ.ญ.
ณัฐชา ถาบุญเรือง
26
น.สพ.
ตรีภพ เนินอุไร
27
น.สพ.
ตรียุทธ ม่วงไหมทอง
28
สพ.ญ.
ตันติมา สุวรรณวิโรจน์
29
สพ.ญ.
ธนพร พิทักษ์กุล
30
น.สพ.
ธนวัฒน์ ขาวเอี่ยม
31
น.สพ.
ธนาวุฒิ เฮงสุโข 
32
สพ.ญ.
ธนิกานต์ สุวรรณโชติ
33
น.สพ.
ธันวา พิณนุวัตร
34
น.สพ.
ธีรภัทร์ คุ้มจันอัด
35
น.สพ.
นครินทร์ ทองน่วม
36
น.สพ.
นัฎพงศ์ สวดประโคน
37
สพ.ญ.
นันทพร เหลืองมณีเวชย์
38
สพ.ญ.
นันทภพ เลิศชัยประเสริฐ
39
สพ.ญ.
นันทิชา ยกทอง
40
สพ.ญ.
นิศาชล แก้วน้ำใส
41
สพ.ญ.
บุศย์รินทร์ พงษ์ศิลป์
42
สพ.ญ.
ปริณดา ศิริโชคชัย
43
สพ.ญ.
ปรีชญา รอดสีเสน
44
สพ.ญ.
ปรียานุช สุดภวา
45
สพ.ญ.
ปวิภา โยริยะโชติ
46
สพ.ญ.
ปวีณ์พร หลำเบ็ญสะ
47
สพ.ญ.
ปาริชาติ ลักษณะพฤกษา
48
น.สพ.
ปีติ ไชยมงคล
49
สพ.ญ.
เปมิกา บุญเรือง
50
สพ.ญ.
พงศ์พร กาวิรส
51
น.สพ.
พงษกร คล้ายแก้ว
52
น.สพ.
พณพงศ์ นาคธน
53
สพ.ญ.
พธวรรณ โตแย้ม
54
สพ.ญ.
พรพิมล ผลประมูล
55
สพ.ญ.
พรพิมล พึ่งพระรัตนตรัย
56
สพ.ญ.
พัชรากร วัฒน์ธนะปานสกุล
57
สพ.ญ.
พัทธวรรณ จุฑามณี
58
สพ.ญ.
พัทธานันท์ โคตมะ
59
น.สพ.
พันทิศ กำลังชัย
60
น.สพ.
พีรดนย์ กลางนา
61
น.สพ.
พีรัช จิรยุวัฒนกุล
62
น.สพ.
พุทธมาศ เพชรเมืองปราบ
63
สพ.ญ.
พูลทรัพย์ พงศ์สุพัฒน์
64
สพ.ญ.
แพรวไพลิน นาคการะสิน
65
สพ.ญ.
ไพลิน กาวิใจ
66
สพ.ญ.
ภณิดา เมฆโสภาวรรณกุล
67
น.สพ.
ภัทร วิภาบุษบากร
68
สพ.ญ.
ภัทราพร เพชรรักษ์
69
สพ.ญ.
ภูริดา ทองดี
70
สพ.ญ.
รวีวรรณ พรมประสิทธิ์
71
น.สพ.
รักษิต สาริมาน
72
สพ.ญ.
รุ้งเพชร ตั้งถาวรชัยกุล
73
สพ.ญ.
ลลิตา พิทยาภร์
74
สพ.ญ.
ลักขณา บวรธรรมทัศน์
75
สพ.ญ.
ลันตา สวนประเสริฐ
76
น.สพ.
วรการ ศิลาสุวรรณ
77
สพ.ญ.
วรรณชนก รูปะสุต
78
สพ.ญ.
วรรษมน หมอยาดี
79
น.สพ.
วรศิษฏ์ ประเสริฐสม
80
สพ.ญ.
วริษา สุวรรณประเสริฐ
81
น.สพ.
วัชรพงษ์ สุริยกุล ณ อยุธยา
82
สพ.ญ.
วิจิตรา สรรพสอน
83
นาย
วิธนันท์ เนตรภู่
84
สพ.ญ.
วิรดี วงค์เดือน
85
น.สพ.
วีรชัย อันประนิตย์
86
สพ.ญ.
ศกลวรรณ บุบผาเฮ้า
87
นางสาว
ศนิ ลลิตลักษมานนท์
88
น.สพ.
ศราวุฒื  กิ่งวาที
89
น.สพ.
ศิฐศรา รอดทุกข์
90
น.สพ.
ศิราวัฒน์ น้อยวงศ์
91
สพ.ญ.
ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล
92
น.สพ.
สถาพร โพธิ์จันทจินดา
93
นาย
สยุมภู เหลืองมณีเวชย์
94
น.สพ.
สรวิชญ์  เพชรอริยวงศ์
95
น.สพ.
สายชล แก้วไสย
96
สพ.ญ.
สินีนารถ จันทรชาติ
97
สพ.ญ.
สุชานันท์ โชติรัตน์
98
สพ.ญ.
สุดารัตน์ สุนทโรทก
99
สพ.ญ.
สุนันทินี สิงหนาท
100
นางสาว
สุพิชชา ฐิรวัฒนวงศ์
101
สพ.ญ.
สุภาพร อินทรักษา
102
สพ.ญ.
สุภาวรรณ สุขกาล
103
น.สพ.
สุภิญโญ เกิดพิบูลย์
104
สพ.ญ.
สุมิตา จิราธิติพร
105
น.สพ.
เสริมชัย ดีด้วยชาติ
106
สพ.ญ.
หัทยา ฉลองภูมิ
107
น.สพ.
อธิศ หะยาจันทา
108
สพ.ญ.
อภิญญา สุจิรารัตน์
109
สพ.ญ.
อภิมาศ พูลทอง
110
สพ.ญ.
อรนันท์ อุดมพัฒนากร
111
สพ.ญ.
อรพรรษ เตชะวีรากร
112
สพ.ญ.
อริศรา เอมปรากฎ
113
สพ.ญ.
อรุณี หมุนกลาง
114
น.สพ.
อิฎฐวัชร เสตพันธ์
115
น.สพ.
อุเทน บุญธรรม
อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2562

 

ประกาศศ.ศ.สพ.ที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี ๒๕๖๒

  ดาวน์โหลดประกาศศ.ศ.สพ.ที่ ๒/๒๕๖๒ คะแนนสพ.ชั้นสอง

 

ประกาศศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

ที่ ๒ / ๒๕๖๒

เรื่อง ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ของ

ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองประจำปี  ๒๕๖๒

-----------------------------

              ตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การเพิ่มพูนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง กำหนดให้ผู้ขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ต้องเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งผ่านการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ โดยต้องผ่านเกณฑ์รวมไม่ต่ำกว่า ๗๐% จาก ๑๐๐% ผ่านกลุ่มกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ ทั้ง ๓ กลุ่ม ได้แก่

             ๑. กลุ่มกิจกรรมฝึกปฏิบัติในสาขาวิชาสัตว์เลี้ยง ไม่เกิน ๒๐%

             ๒. กลุ่มกิจกรรมฝึกปฏิบัติในสาขาวิชาปศุสัตว์ ไม่เกิน ๒๐%

             ๓. กลุ่มกิจกรรมการสอบเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ไม่เกิน ๖๐%

             ทั้งนี้ กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภาได้ให้การรับรอง มีดังนี้

๑. โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองประจำปี ๒๕๖๒  

           สถาบัน: ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา

           จัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒

           ณ ห้องทองฑีฆายุ ชั้น ๔ สำนักงานสัตวแพทยสภา  

๒. การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๖๒ (ICVS2 019)

           สถาบัน: สมาคม สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

           จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ ๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

           ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

           โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  มีมติรับรองข้อมูลคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ ดังกล่าวของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง รวมจำนวน ๑๒๑ ราย ดังนี้

ลำดับที่
ผ่านหลักสูตร
ระยะยาว
ชื่อ - สกุล
เลขที่ฯ
คะแนนจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม (%)
๓.การสอบ
เพิ่มพูน
ความรู้
(เต็ม ๖๐%)
คะแนนรวม
(เปอร์เซ็นต์)
๑.สัตว์เลี้ยง
(เต็ม ๒๐%)
๒.ปศุสัตว
(เต็ม ๒๐%)
เชียงใหม่๕๑ นายกอบบุญ นิลโขง ๑๒๙๗
๑๕
๑๕
๔๗
๗๗.๐
เชียงใหม่๕๒ นายเกรียงศักดิ์ โพธา ๑๓๑๕
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
เกษตรฯ๕๒ นายคติ แสงศรีจันทร์รัตน์ ๒๔๐๕
๑๕
๑๕
๕๐.๕
๘๐.๕
เชียงใหม่๕๒ นายคมสัน สมัครการ ๑๐๓๖
๑๕
๑๕
๕๐
๘๐.๐
เกษตรฯ๕๒ นายจรัส แป้นทอง ๑๓๒๘
๑๕
๑๕
๔๒.๕
๗๒.๕
เชียงใหม่๕๒ นายจักราวุธ คำทวี ๑๒๒๒
๑๕
๑๕
๔๘
๗๘.๐
เกษตรฯ๕๒ นายจิรนิติ วงษ์คำหาญ ๑๘๕๓
๑๕
๑๕
๕๑.๕
๘๑.๕
เกษตรฯ๕๓ นายฉัตรชัย ชาววัง ๑๘๗๓
๑๕
๑๕
๔๖
๗๖.๐
ขอนแก่น๕๓ นายฉัตรพล พรหมเศรณี ๑๗๙๙
๑๕
๑๕
๔๘
๗๘.๐
๑๐
ขอนแก่น๕๒ นายเฉลิมชัย วงศกรโกศล ๑๗๖๘
๑๕
๑๕
๕๑
๘๑.๐
๑๑
เชียงใหม่๕๒ นายชลอ ไทยศิริ ๑๗๖๔
๑๕
๑๕
๕๒.๕
๘๒.๕
๑๒
เกษตรฯ๕๓ นายชัชวาลย์ เพ็ชรแท้ ๒๔๙๒
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๑๓
เกษตรฯ๕๒ นายชัยณรงค์ เสนชัย ๑๓๒๕
๑๕
๑๕
๕๒
๘๒.๐
๑๔
เกษตรฯ๕๒ นายชัยพร เอ้งฉ้วน ๑๑๗๑
๑๕
๑๕
๔๕
๗๕.๐
๑๕
เกษตรฯ๕๐ นายชัยอนันต์ สิริเบญสานนท์ ๒๗๐๙
๑๕
๑๕
๔๑
๗๑.๐
๑๖
เชียงใหม่๕๒ นายชาญชัย เนตรแก้ว ๒๔๑๖
๑๕
๑๕
๕๓
๘๓.๐
๑๗
เกษตรฯ๕๒ นายชาตรี บุญนันท์ ๑๓๓๓
๑๕
๑๕
๔๓.๕
๗๓.๕
๑๘
เกษตรฯ๕๒ นายชิดชัย อาสาวดีรส ๒๔๑๓
๑๕
๑๕
๕๐.๕
๘๐.๕
๑๙
ขอนแก่น๕๓ นายเชิดชูวงศ์ จุฑะกนก ๗๖๒
๑๕
๑๕
๔๐
๗๐.๐
๒๐
ขอนแก่น๕๒ นายไชย อุปรินทร์ ๑๗๐๖
๑๕
๑๕
๕๐
๘๐.๐
๒๑
เกษตรฯ๕๓ นายญาณนายเวทย์ รณภูมิ ๑๘๙๓
๑๕
๑๕
๕๒.๕
๘๒.๕
๒๒
เกษตรฯ๕๒ นายณรงค์ ม่วงไหมทอง ๑๓๐๘
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๒๓
เกษตรฯ๕๒ นายณิชพน พรหมเดชะ ๔๐๔
๑๕
๑๕
๔๐
๗๐.๐
๒๔
เกษตรฯ๕๑ นายเดชา ศรีโสภา ๒๔๐๘
๑๕
๑๕
๔๙
๗๙.๐
๒๕
เกษตรฯ๕๓ นายถนอม สุขสำราญ ๑๘๖๑
๑๕
๑๕
๔๕
๗๕.๐
๒๖
เกษตรฯ๕๓ นายทวนทอง อาจรักษา ๑๑๙๐
๑๕
๑๕
๔๕.๕
๗๕.๕
๒๗
เกษตรฯ๕๒ นายทำเนียบ กลัดแก้ว ๒๓๕๗
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๒๘
ขอนแก่น๕๓ นายเทวิน แสวงสิน ๑๒๖๖
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๒๙
เกษตรฯ๕๑ นายธน เทียนทอง ๔๖๗
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๓๐
เกษตรฯ๕๒ นายธนพล ทองน่วม ๒๓๙๔
๑๕
๑๕
๔๘
๗๘.๐
๓๑
เกษตรฯ๕๑ นายธีระ ลิขิตธรรมวาณิช ๒๖๖๗
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๓๒
เกษตรฯ๕๒ นายธีระวุธ พิบูลรัตพงศ์ ๒๕๕๕
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๓๓
ขอนแก่น๕๒ นายนคร จันทคุปต์ ๒๕๖๖
๑๕
๑๕
๔๕.๕
๗๕.๕
๓๔
ขอนแก่น๕๒ นายนพพร พันธานนท์ ๒๘๘๒
๑๕
๑๕
๔๗.๕
๗๗.๕
๓๕
เกษตรฯ๕๑ นายนพรัต เทียนทอง ๑๓๑๐
๑๕
๑๕
๔๒.๕
๗๒.๕
๓๖
เกษตรฯ๕๒ นายนรวัฒน์ ผลตาล ๑๖๘๗
๑๕
๑๕
๔๗
๗๗.๐
๓๗
ขอนแก่น๕๓ นายนาวา อักษร ๑๒๙๓
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๓๘
เกษตรฯ๕๒ นายนิพนธ์ เศียรอักษร ๖๙๖
๑๕
๑๕
๕๐
๘๐.๐
๓๙
ขอนแก่น๕๓ นายนิพนธ์ พรหมจารี ๒๔๘๔
๑๕
๑๕
๕๑
๘๑.๐
๔๐
เกษตรฯ๕๒ นายบรรพต บุญพิทักษ์ ๑๑๘๘
๑๕
๑๕
๔๓
๗๓.๐
๔๑
เกษตรฯ๕๒ นายบรรพต หรรษาพันธุ์ ๑๗๕๙
๑๕
๑๕
๔๙
๗๙.๐
๔๒
เกษตรฯ๕๓ นายบรรหาร นวกุล ๑๓๐๑
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๔๓
ขอนแก่น๕๓ นายบัญชา ตังควณิชย์ ๑๒๘๓
๑๕
๑๕
๕๒.๕
๘๒.๕
๔๔
ขอนแก่น๕๒ นายบุญธรรม เนาว์สูงเนิน ๑๘๔๔
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๔๕
ขอนแก่น๕๓ นายบุญส่ง กรมกอง ๑๘๑๖
๑๕
๑๕
๕๑.๕
๘๑.๕
๔๖
ขอนแก่น๕๑ นายประยงค์ คนฉลาด ๑๗๗๗
๑๕
๑๕
๕๓
๘๓.๐
๔๗
ขอนแก่น๕๒ นายประยูร เล็บขาว ๔๑๕
๑๕
๑๕
๔๗.๕
๗๗.๕
๔๘
เชียงใหม่๕๒ นายประเวศ เปรมศรี ๒๔๑๘
๑๕
๑๕
๔๒.๕
๗๒.๕
๔๙
เชียงใหม่๕๑ นายประสาท กุณนะ ๑๘๖๓
๑๕
๑๕
๔๔.๕
๗๔.๕
๕๐
เชียงใหม่๕๑ นายประสาน สีตลรัศมี ๑๒๔๓
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๕๑
ขอนแก่น๕๔ นายประสิทธิ์ ทองกรณ์ ๑๒๖๕
๑๕
๑๕
๕๒.๕
๘๒.๕
๕๒
เกษตรฯ๕๒ นายประเสริฐ ก้อนสันทัด ๒๔๓๕
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๕๓
เกษตรฯ๕๓ นายประเสริฐศักดิ์ ตันสมบูรณ์ ๑๘๖๖
๑๕
๑๕
๔๙
๗๙.๐
๕๔
ขอนแก่น๕๒ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ๑๒๐๖
๑๕
๑๕
๕๐.๕
๘๐.๕
๕๕
เกษตรฯ๕๓ นายปิยะ นาคทองกุล ๑๘๑๙
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๕๖
ขอนแก่น๕๓ นายเผ่าพันธุ์ จิรเศรษฐเมธากุล ๒๙๖๙
๑๕
๑๕
๕๑.๕
๘๑.๕
๕๗
ขอนแก่น๕๔ นายพงศ์ณริศร์ บริสุทธิ์ ๑๑๙๓
๑๕
๑๕
๔๔
๗๔.๐
๕๘
เกษตรฯ๕๒ นายพรชัย หวังมนิดากุล ๑๓๐๔
๑๕
๑๕
๕๑.๕
๘๑.๕
๕๙
เชียงใหม่๕๒ นายพรชัย อารีย์วงษ์ ๒๕๐๓
๑๕
๑๕
๔๐.๕
๗๐.๕
๖๐
ขอนแก่น๕๓ นายพิทยากร อ้วนพรมมา ๑๑๙๘
๑๕
๑๕
๔๘
๗๘.๐
๖๑
เกษตรฯ๕๒ นายพินันท์ แสงอุทัย ๒๕๐
๑๕
๑๕
๔๐
๗๐.๐
๖๒
ขอนแก่น๕๒ นายไพฑูรย์ ราโช ๒๕๐๗
๑๕
๑๕
๔๗
๗๗.๐
๖๓
เกษตรฯ๕๐ นายไพรินทร์ คันศร ๒๗๔๖
๑๕
๑๕
๕๑.๕
๘๑.๕
๖๔
เกษตรฯ๕๒ นายไพโรจน์ มาแสง ๒๒๙๘
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๖๕
เชียงใหม่๕๒ นายไพลิน คณะรมย์ ๑๘๖๙
๑๕
๑๕
๔๗.๕
๗๗.๕
๖๖
เกษตรฯ๕๒ นายภูวดล สาลีเกษตร ๗๘๑
๑๕
๑๕
๔๘
๗๘.๐
๖๗
เกษตรฯ๕๒ นายมนตรี นิลสุวรรณ ๑๒๔๘
๑๕
๑๕
๕๐.๕
๘๐.๕
๖๘
ขอนแก่น๕๒ นายมาโนช ปราชญ์ศิลป์ ๗๘๓
๑๕
๑๕
๔๑.๕
๗๑.๕
๖๙
เชียงใหม่๕๑ นายรวิกร สาคำ ๒๕๐๔
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๗๐
เกษตรฯ๕๒ นายรัชช์ นามกร ๒๓๘๗
๑๕
๑๕
๕๑
๘๑.๐
๗๑
ขอนแก่น๕๑ นายวรภพ บุญประดิษฐ์ ๑๗๗๒
๑๕
๑๕
๔๕.๕
๗๕.๕
๗๒
เกษตรฯ๕๒ นายวัชระ ศะศิประภา ๒๕๔๑
๒๐
๒๐
๕๒.๕
๙๒.๕
๗๓
เกษตรฯ๕๒ นายวัฒนา มณีสุริยา ๗๗๔
๑๕
๑๕
๕๑.๕
๘๑.๕
๗๔
เกษตรฯ๕๒ นายวิจัย รัตนมาศ ๒๓๑๙
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๗๕
ขอนแก่น๕๑ นายวิโรจน์ คลังบุญครอง ๒๔๘๖
๑๕
๑๕
๔๗.๕
๗๗.๕
๗๖
ขอนแก่น๕๓ นายวิสิทธิ์ หินเธาว์ ๒๔๔๖
๑๕
๑๕
๔๙
๗๙.๐
๗๗
เกษตรฯ๕๒ นายวีรศักดิ์ เกรียงธีรศร ๑๗๖๐
๑๕
๑๕
๔๖
๗๖.๐
๗๘
เกษตรฯ๕๒ นายศราวุฒิ จิวะชาติ ๑๗๕๔
๑๕
๑๕
๔๔.๕
๗๔.๕
๗๙
เกษตรฯ๕๒ นายศิริเดช คงสุบรรณ์ ๒๕๒๕
๑๕
๑๕
๕๑
๘๑.๐
๘๐
ขอนแก่น๕๒ นายศิริพุฒิพงศ์ สิงห์คำ ๑๗๗๔
๑๕
๑๕
๔๗.๕
๗๗.๕
๘๑
เกษตรฯ๕๒ นายสนธยา พุ่มมูล ๑๒๓๙
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๘๒
เกษตรฯ๕๒ นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ์ ๑๒๕๘
๑๕
๑๕
๕๔
๘๔.๐
๘๓
ขอนแก่น๕๓ นายสมเกียรติ อยู่บำรุงพงศ์ ๑๒๗๕
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๘๔
ขอนแก่น๕๓ นายสมเกียรติ แก้วจินดา ๒๕๑๐
๑๕
๑๕
๕๐
๘๐.๐
๘๕
เกษตรฯ๕๒ นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ๑๘๐๔
๑๕
๑๕
๔๕
๗๕.๐
๘๖
เกษตรฯ๕๓ นายสมชาย เพ็ญไพรัตน์กุล ๔๑๙
๑๕
๑๕
๔๖.๕
๗๖.๕
๘๗
เกษตรฯ๕๓ นายสมชาย หมื่นเดช ๑๑๘๗
๑๕
๑๕
๕๒.๕
๘๒.๕
๘๘
เกษตรฯ๕๓ นายสมชาย สุทนต์ ๑๘๘๘
๑๕
๑๕
๕๐.๕
๘๐.๕
๘๙
ขอนแก่น๕๔ นายสมชาย ศรีอรุณ ๒๔๕๕
๑๕
๑๕
๕๐.๕
๘๐.๕
๙๐
เกษตรฯ๕๓ นายสมบูรณ์ ใบสีจวง ๗๑๖
๑๕
๑๕
๔๙
๗๙.๐
๙๑
เกษตรฯ๕๓ นายสมพงศ์ ทองเกื้อ ๑๘๘๑
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๙๒
ขอนแก่น๕๒ นายสมพงษ์ แก้วสุภาพ ๒๗๓๓
๑๕
๑๕
๔๙
๗๙.๐
๙๓
ขอนแก่น๕๓ นายสมพร สิ้นภัย ๑๒๘๐
๑๕
๑๕
๕๒.๕
๘๒.๕
๙๔
ขอนแก่น๕๔ นายสมศักดิ์ เลิงนิสสัย ๒๐๕๖
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๙๕
เชียงใหม่๕๒ นายสมศักดิ์ ฉายชูวงษ์ ๒๓๖๘
๑๕
๑๕
๔๙
๗๙.๐
๙๖
เกษตรฯ๕๐ นายสมศักดิ์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์ ๒๖๖๒
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๙๗
ขอนแก่น๕๑ นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ๑๔๘๔
๑๕
๑๕
๔๖.๕
๗๖.๕
๙๘
เกษตรฯ๕๒ นายสรายุทธ วรรณสูตร ๑๗๕๕
๑๕
๑๕
๔๖
๗๖.๐
๙๙
เชียงใหม่๕๔ นายสัจจะ อัตตะศิริ ๑๓๐๖
๑๕
๑๕
๕๐.๕
๘๐.๕
๑๐๐
เกษตรฯ๕๓ นายสุชล ไชยศิริ ๒๓๓๕
๑๕
๑๕
๔๗.๕
๗๗.๕
๑๐๑
ขอนแก่น๕๓ นายสุชัย ลิ้มวัฒนา ๑๒๗๙
๑๕
๑๕
๔๙
๗๙.๐
๑๐๒
เชียงใหม่๕๑ นายสุทัศน์ บุญสูนย์ ๑๒๒๐
๑๕
๑๕
๔๔.๕
๗๔.๕
๑๐๓
ขอนแก่น๕๒ นายสุเทพ บุญปลูก ๒๑๘
๑๕
๑๕
๔๕.๕
๗๕.๕
๑๐๔
เชียงใหม่๕๒ นายสุนทร ม่วงมี ๑๓๐๓
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๑๐๕
เกษตรฯ๕๓ นายสุมิตร อำนวยสินสิริ ๒๓๘๓
๑๕
๑๕
๔๖.๕
๗๖.๕
๑๐๖
เกษตรฯ๕๒ นายสุรชัย ขาวนวล ๑๘๐๗
๑๕
๑๕
๕๓
๘๓.๐
๑๐๗
เกษตรฯ๕๓ นายสุรพงค์ โชติกเสถียร ๗๕๕
๑๕
๑๕
๔๘
๗๘.๐
๑๐๘
ขอนแก่น๕๒ นายสุรพล ธัญญเจริญ ๑๒๐๗
๑๕
๑๕
๔๖
๗๖.๐
๑๐๙
เกษตรฯ๕๒ นายสุรินทร์ จันทร์กรณ์ ๑๒๓๘
๑๕
๑๕
๔๔.๕
๗๔.๕
๑๑๐
เกษตรฯ๕๓ นายสุรินทร์ เครือแก้ว ๑๘๙๑
๑๕
๑๕
๔๐.๕
๗๐.๕
๑๑๑
เกษตรฯ๕๑ นายสุวัฒน์ อนันตโสภณกุล ๖๒๑
๑๕
๑๕
๔๗
๗๗.๐
๑๑๒
เกษตรฯ๕๓ นายเสน่ห์ ประเสริฐ ๒๓๖๒
๑๕
๑๕
๔๕
๗๕.๐
๑๑๓
ขอนแก่น๕๓ นายอดิศร บุณฑี ๑๗๘๑
๑๕
๑๕
๔๖.๕
๗๖.๕
๑๑๔
ขอนแก่น๕๒ นายอโนชา อินทรศร ๒๔๕๐
๑๕
๑๕
๔๕.๕
๗๕.๕
๑๑๕
ขอนแก่น๕๓ นายอพิมล ตานุชนม์ ๒๔๔๘
๑๕
๑๕
๕๑
๘๑.๐
๑๑๖
เกษตรฯ๕๑ นายอภินันท์ โอปณะโสภิต ๑๒๑๑
๑๕
๑๕
๕๓.๕
๘๓.๕
๑๑๗
เกษตรฯ๕๒ นายอรุณ ตันติวิภาวิน ๑๒๔๕
๑๕
๑๕
๕๓
๘๓.๐
๑๑๘
ขอนแก่น๕๑ นายอัมพร ชุมปัญญา ๑๑๓๗
๑๕
๑๕
๔๑
๗๑.๐
๑๑๙
เชียงใหม่๕๑ นายอาทิตย์ ยอดคำลือ ๑๒๒๖
๑๕
๑๕
๔๖
๗๖.๐
๑๒๐
เชียงใหม่๕๒ นายอารักษ์ ไกรมงคล ๑๗๘๒
๑๕
๑๕
๕๐
๘๐.๐
๑๒๑
เกษตรฯ๕๓ นายอุเทน ศรีดี ๑๓๒๓
๑๕
๑๕
๕๐
๘๐.๐

 

                                                                                            ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒

                                                                 

                                                                                         (สัตวแพทย์หญิงกัลยา เก่งวิกย์กรรม)

                                                                                 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

 

ขอเชิญสัตวแพทย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 11 ของ ศ.ศ.ศพ. เรื่อง "African Swine Fever จากเรื่องเล่าในLINE..สู่เรื่องจริงวันนี้"

คลิกสมัครลงทะเบียนออนไลน์


 

ดาวน์โหลดกำหนดการงานสัมมนาครั้งที่11

คลิกสมัครลงทะเบียนออนไลน์

ดาวน์โหลดวิธีการสมัคร11

ดาวน์โหลดวิธีการชำระเงิน

ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนงานสัมมนาครั้งที่11 .pdf

ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนงานสัมมนาครั้งที่11 .word

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา (ศ.ศ.สพ.) ร่วมกับ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ขอเชิญสัตวแพทย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 11 ของ ศ.ศ.ศพ. เรื่อง "African Swine Fever จากเรื่องเล่าในLINE..สู่เรื่องจริงวันนี้"

รายละเอียดของงาน
   วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562
   เวลา 09.00 - 16.30 น.
   ณ ห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น สัตวแพทยสภา
   เปิดให้ทั้งสัตวแพทย์ สัตวบาล นักวิชาการ เจ้าของฟาร์มสุกร และผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
   ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
   ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจะได้รับ หน่วยกิตสะสม จากการเข้าร่วมงาน
   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 27 พฤษภาคม 2562 ทาง www.vetcouncil.or.th

     ·เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี******

     ·ผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินจำนวน สามารถเขียนแบบฟอร์มคำร้อง และจะได้รับเงินคืนภายใน 7 - 10 วัน

พบกับวิทยากรจากทั้งภาครัฐและเอกชน ในหัวข้อบรรยายที่ครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ ASF มางานเดียวครบจบทุกประเด็น

กำหนดการ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-10.00 น. รู้ให้ทัน African Swine Fever
                           ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
                           คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-11.15 น. การตรวจวินิจฉัย African Swine Fever และสถานการณ์จริง ณ ปัจจุบัน
                           น.สพ.ประกิต บุญพรประเสริฐ
                           สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์

11.15-12.15 น. มาตรการของกรมปศุสัตว์ในการควบคุมและป้องกันการระบาด African Swine Fever
                           ผู้แทนกรมปศุสัตว์

12.15-13.15 รับประทานอาหารกลางวัน

13.15-13.45 น. มาตรการ ASF 4 ป้องกัน ปฏิบัติ 
                           ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม 
                           นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

13.45-14.45 น. มาตรการป้องกัน ASF ของภาคเอกชน
                           โดยทีมวิทยากรจากบริษัทเอกชน
                            1. น.สพ.ระพี ปัญญาทอง
                                - บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
                            2. น.สพ.ปฏิภาณ ไชยปัญญา
                                - บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ปจำกัด (มหาชน)
                            3. สพญ.อรวรรณ ฟักขำ
                                - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
                                  ส่วนประกันคุณภาพและสุขภาพสัตว์
                                - บริษัท บี ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
                            4. น.สพ.ชญานินทร์ ใจอ่อนน้อม 
                                - บริษัท วี.ซี.เอฟ กรุ๊ป จำกัด

14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.30 น. เสวนาเรื่อง ถอดรหัสการป้องกัน ASFV จากผู้รู้จริง ทำจริง และแนวปฏิบัติ
                          โดยทีมวิทยากรจากบริษัทเอกชนจากช่วงที่แล้ว

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 พ.ค.2562 เป็นต้นไป

 ----------------------------------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-071-0700-8 กด 201,203,204
Facebook Inbox : vetcce
LINE@ : ID line @vetcce

----------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
1
สพ.ญ. กมลวรรณ น้อยนวล
2
สพ.ญ. กฤติกา หาญญานันท์
3
น.สพ. กฤษฏา ลังกา
4
น.สพ. กฤษทศักดิ์ แสงกาศนีย์
5
น.สพ. กัมพล แก้วเกษ
6
น.สพ. กิตติภพ ฟองรัตนะกุล
7
น.สพ. กิติ เลขมาศ
8
นางสาว กีรณา สายธนู
9
สพ.ญ. กุลธิดา วงค์ราช
10
น.สพ. ขวัญชัย จรัสแผ้ว
11
น.สพ. จักรกฤษณ์ ประเสริฐ
12
สพ.ญ. จุฑามาศ จัตุชัย
13
สพ.ญ. เจนจิรา สาครนาวีชัย
14
สพ.ญ. ชัญชัญญภรณ์ พงศ์ชัยศรี
15
น.สพ. ชาญณรงค์ รอดคำ
16
น.สพ. ชาตรี เขียมทรัพย์
17
น.สพ. ฐานวุฒิ ไม้สนธิ์
18
น.สพ. ณัฐวุฒิ ปานเพชร
19
น.สพ. ดำเนิน เสาะสืบงาม
20
น.สพ. ดุสิต เลาหสินณรงค์
21
สพ.ญ. ตรีสุคนธ์ พงษายอยคำ
22
น.สพ. เติมสิทธิ ปภาวสิทธิ์
23
น.สพ. ถาวร สิงห์ชาดา
24
น.สพ. ธนเดช ดวงรัตนเจริญ
25
นาย ธนัท พุทธิชันธ์
26
น.สพ. ธนินทร์ พัฒนเศรษฐ์
27
น.สพ. ธีทัชฐ์ เกียรติลดารมย์
28
น.สพ. ธีธัช วงษ์มาก
29
น.สพ. ธีรภาพ อรุณไพโรจน์
30
น.สพ. นคร นันต์จารุวงศ์
31
สพ.ญ. นลินี ชัยอิสรากร
32
สพ.ญ. นวลแพร แสนบุ่งค้อ
33
สพ.ญ. นันทวัน ทั้งวัชรพงศ์
34
น.สพ. นิรุตติ์ แก้วโบราณ
35
น.สพ. นิรุตติ์ อัยรา
36
น.สพ. บุญมี สัญญสุจจารี
37
สพ.ญ. เบญจวรรณ พูลนิล
38
สพ.ญ. ประภาพรรณ นกสกุณา
39
สพ.ญ. ปริษา แสงสิทธิเดช
40
นาย ปรีชา ชูแก้ว
41
สพ.ญ. ปวิภา โยริยะโชติ
42
สพ.ญ. ปิยากร ทองสุข
43
น.สพ. พงษ์ศักดิ์ นุ่มศรี
44
น.สพ. พณพงศ์ นาคธน
45
น.สพ. พนมวัน มุ่งป้องกลาง
46
สพ.ญ. พนิดา ชนาภิวัฒน์
47
น.สพ. พิชช์พิชาน เทวีทิวารักษ์
48
น.สพ. พิรเศรษฐ์ พ่วงกุล
49
สพ.ญ. พีรยา ชุมพล
50
น.สพ. พีรศักดิ์ โสมประโคน
51
น.สพ. เพชรภูมิ ตรีเพชร
52
นางสาว ภาวิณี  กิ่งก้าน
53
สพ.ญ. มนัสยา เทวาหุดี
54
สพ.ญ. มรกต นันทไพฑูรย์
55
สพ.ญ. มาศสุดา ศรีศิลปกร
56
สพ.ญ. เมธาสุ จันทร์รอด
57
สพ.ญ. ยมุนา พัฒน์ทอง
58
สพ.ญ. รัชณี ศรีฐาน
59
น.สพ. รัชพล อินทร์สุข
60
สพ.ญ. ริญญารัตน์ เลิศพิสิฐกมล คำโปธิ
61
นางสาว ลลิตา ชุณหเชิดชัย 
62
นางสาว วรรณิสา กุฎีสุข
63
นางสาว วรรธนา อภิรักษ์ชาติสกุล
64
นาย วรวิทย์ วัฒนสิทธิ์
65
น.สพ. วรางคณา เถาธรรมพิทักษ์
66
น.สพ. วัชรกฤต ไชยวรรณ
67
สพ.ญ. วัชรีวรรณ จารุศิริพิพัฒน์
68
สพ.ญ. วิชญา ญาณภักดี
69
น.สพ. วิทยา เลิศรตนบดี
70
น.สพ. วินัย คุณพรม
71
สพ.ญ. วิมลพร ธิติศักดิ์
72
น.สพ. วิลาส วิบูลย์ศิริกุล
73
น.สพ. วีระเดช โพธาคณาพงศ์
74
คุณ วุฒิชัย ลิ้มภิญญาศาสตร์
75
น.สพ. ศตายุ ตันธนะสาร
76
สพ.ญ. ศยามล เนตรพิชิต
77
นาย ศรายุทธ กิตติวัฒนากุล
78
น.สพ. ศิขริน ตันวิสุทธิ์
79
สพ.ญ. ศิรินันท์ ศรีบัวสด
80
สพ.ญ. ศิริพร  ทักษไพบูลย์
81
คุณ ศิลมน ชูศักดิ์แสงทอง
82
สพ.ญ. ศุทธินี อัครชัยสกุล
83
น.สพ. ศุภรัฐ แสงวิภาสนภาพร
84
สพ.ญ. ศุภิกา นันทขว้าง
85
น.สพ. สมบูรณ์ ปัทมมงคลชัย
86
น.สพ. สมภพ คุ้มทอง
87
น.สพ. สืบวงศ์ สุขสุดประเสริฐ
88
น.สพ. สืบศักดิ์ ทองประภา
89
น.สพ. สุจินต์ สุขชัย
90
น.สพ. สุทัศน์ ตั้งธโนปจัย
91
น.สพ. สุพล เลื่องยศลือชากุล
92
สพ.ญ. สุพัตรา จิตนิยม
93
น.สพ. สุรพันธุ์ บุณยวัฒน
94
สพ.ญ. สุวิมล จึงเจริญสุขยิ่ง
95
สพ.ญ. อมรวรรณ บัววัฒน์
96
สพ.ญ. อรดา โมรา
97
น.สพ. อรรถรัตน์ เอี่ยมผ่อง
98
สพ.ญ. อรวรีย์ จันทโรทัย
99
สพ.ญ. อริศรา เอมปรากฎ
100
สพ.ญ. อรุณ ธนศราสกุลพงษ์
101
สพญ. อังสนา  ฮ้อเจริญ
102
น.สพ. อาณันย์ชัย สุทธินวน
103
น.สพ. เอกภูมิ สะอาด
104
น.สพ. โอฬาร นิยมสุขนิรันดร์
อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค.2562

 

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสัตวแพทยสภา เชิญคุณหมอลุงป้ามาร่วมงาน "เสวนาCE ฟ้าหม่นคนอาวุโส"

 

"ฟ้ายังเป็นสีหม่นให้คนอย่างเรา มารวมกันเข้า..ให้เป็นเมฆฝน"

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ร่วมกับ บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสัตวแพทยสภา เชิญคุณหมอลุงป้ามาร่วมงาน "เสวนาCE ฟ้าหม่นคนอาวุโส" 

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562
เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ห้องทองฑีฆายุ ชั้น 4 สัตวแพทยสภา

กิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำการเขียนบทความประสบการณ์อันเป็นประโยชน์เพื่อขอหน่วยกิต พิธีทำบุญสำนักงานสัตวแพทยสภา

   พิธีรดน้ำดำหัวสัตวแพทย์อาวุโสและนายกสัตวแพทยสภา ร่วมพบปะพูดคุย ย้อนวันวานอันหวานหอม จิบน้ำชากาแฟในบรรยากาศอบอุ่น

- เข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ 4 หน่วยกิตสะสม

- เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยการแจ้งชื่อ เบอร์โทรฯติดต่อ  ทางLine นี้เท่านั้น

- เปิดรับเพียง 100 ที่นั่ง

 

ช่วยกันบอกต่อไปยังอาจารย์  พี่หมอ สัตวแพทย์อาวุโสที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปที่รักและเคารพด้วยนะครับ เพื่อให้ท่่านได้มาร่วมกิจกรรม  ณ สภาฟ้าหม่นของเราแห่งนี้ครับ

 

หมายเหตุ

1. รับลงทะเบียนเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หรือผู้ที่เคยเป็นสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งแต่ใบอนุญาตฯหมดอายุไปแล้ว ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปเท่านั้น โดยแจ้งข้อมูล ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ประเภทอาหารทาง Official Line@ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ (ID LINE: @vetcce)

2. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

3. หากสามารถนำอุปกรณ์ที่ช่วยพิมพ์บทความ อาทิ คอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต  จะเอื้อประโยชน์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจะสามารถส่งผลงานเพื่อขออนุมัติหน่วยกิตท้ายคาบได้ (ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมต้องการหน่วยกิตในการต่ออายุฯ หรือขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ)

4. ผู้ประสงค์จะขอทำการต่ออายุฯ หรือขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ต้องนำหลักฐานมาในวันนั้น (รายละเอียด ศึกษาในหน้า ดาวน์โหลเอกสารของเว็บไซต์สัตวแพทยสภา)

5. ผู้เข้าร่วมงานตลอดวัน จะได้รับ 4 หน่วยกิตสะสม

ดาวน์โหลดกำหนดการ 10_เสวนาCEฟ้าหม่นคนอาวุโส

รายชื่อผู้แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ที่
เรียงตามลำดับพยัญชนะ (น.สพ./สพ.ญ.)
1
กมลชัย ธีรเศรษฐ์ธำรง
2
กัฐพร ภู่เพชร
3
กิตติ มหาวิรุฬห์
4
กู้เกียรติ สุวรรณลักษณ์
5
เกษมพันธ์ กาญจนาธนเสฏฐ์
6
เกียรติศักดิ์ อุ่ยรุ่งโรจน์
7
โกเมน จันทนลัญจกร
8
โกสินทร์ ตั๊นสกุล
9
จตุพร สมิตานนท์
10
จุไร เลาห์ประเสริฐ
11
ฉวีวรรณ วิริยะภาค
12
ไชยสน ศรีสุข
13
ณรงค์ เบญจกุล
14
ทัศนีย์ มุงเมือง
15
ธีรภาพ อรุณไพโรจน์
16
นิดารัตน์ ไพรคณะฮก
17
นิมิตร ไตรวนาธรรม
18
บุญญิตา รุจทิฆัมพร
19
บุญมี สัญญสุจจารี
20
บุษกร หัศกรรจ์
21
ปนันท์ ธนเจริญวัชร
22
ประเทือง สุดสาคร
23
ประภาพร ขอไพบูลย์
24
ประยูร ลีลางามวงศา
25
ประวิทย์ ชุมเกษียร
26
พงษ์ศักดิ์ พานิชเกรียงไกร
27
พรรณจิตต์ นิลกำแหง
28
พิเนตร์ ศาลากิจ
29
เพิ่มพล สัตยพันธ์
30
ไพรัช เจียรนัยยืนยง
31
มัครพล ติ่งปาลพงษ์
32
ยวนตา พฤกษราช
33
ยวนตา พฤกษราช
34
ยันต์ สุขวงศ์
35
ยุคล ลิ้มแหลมทอง
36
รุ่งนภา รัตนราชชาติกุล
37
วงศ์ขวัญ จิตนุพงศ์
38
วรพงษ์ เตชะอาภรณ์กุล
39
วรรณดา สุจริต
40
วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม
41
วิมลพร ธิติศักดิ์
42
วิวัฒน์ ชวนะนิกุล
43
ศรีสุวรรณ คุณประเสริฐ
44
สนทรานี ทองใหญ่
45
สมชาติ อมรวัฒนวงษ์
46
สมพงษ์ นิยมสรวญ
47
สมพงษ์ ร่มโพธิ์ภักดิ์
48
สมมารถ สนธยานาวิน
49
สำเริง กิมกูล
50
สำเริง วรศรี
51
สิริชัย ทั้งพวงพร
52
สุขสวัสดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์
53
สุจิตตรา พงศ์วิวัฒน์
54
สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา
55
สุพล เลื่องยศลือชากุล
56
สุวัฒน์ เด่นสถาพร
57
หิรัญ ดุสิตโสภณ
58
อภิรมย์ พารักษา
59
อมรัช ตั้งใจพัฒนา
60
อมรินทร์ กัลล์ประวิทธ์
61
อุบล ศรีสมบูรณ์