สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๕ / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ( หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ )

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๒๕ / ๒๕๖๑

เรื่อง  การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

( หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ )

                                     

 

                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์  พ.ศ.๒๕๔๕  ประกอบกับข้อ ๙, ๑๐, ๑๑ และข้อ ๑๒ ของข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒  และความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาในคราวประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๑  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑  สัตวแพทยสภา  จึงประกาศรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นเวลา ๕ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

     ๑. ให้สถาบันการศึกษาส่งรายชื่ออาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีจำนวนและคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรที่ได้รับการเห็นชอบ และแจ้งให้สัตวแพทยสภาทราบทุกสิ้นปีการศึกษา รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะเวลา ๕ ปี แล้วส่งให้สัตวแพทยสภาทราบ

     ๒. ให้สถาบันการศึกษารายงานจำนวนสัตว์ป่วยประจำปีที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน และรายงานจำนวนตัวอย่างส่งตรวจประจำปีที่หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ และแจ้งให้ สัตวแพทยสภาทราบทุกสิ้นปีการศึกษา รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนางานบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ แล้วส่งให้สัตวแพทยสภาทราบ

     ๓. ให้สถาบันการศึกษาส่งรายชื่อสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ที่เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้สัตวแพทยสภาทราบทุกสิ้นปีการศึกษา

    ๔. ให้สถาบันการศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.) ระดับคณะ แล้วรายงานให้สัตวแพทยสภาทราบ

    ๕. ในกรณีที่จำเป็นสัตวแพทยสภาสามารถมอบหมายผู้แทนคณะทำงานพิจารณาหลักสูตรและสถาบันไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสถาบันได้อย่างน้อย ๑ ครั้งตลอดระยะการรับรองปริญญา ๕ ปี โดยสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                    สัตวแพทยสภารับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เป็นเวลา ๕ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐  ดังนี้

 

                   ปริญญาชื่อ :    สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต              (ชื่อเต็มภาษาไทย)

                                       สพ.บ.                                      (ชื่อย่อภาษาไทย)

                                       Doctor of Veterinary Medicine     (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)

                                       D.V.M.                                     (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)

 

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๕

 

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๑

                                                            (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                          นายกสัตวแพทยสภา 

 

ประกาศ ๒๕/๒๕๖๑ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ มทร.ตะวันออก (หลักสูตรฯ ๒๕๖๐)

 

 

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๖ / ๒๕๕๙ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับปรับปรุง)

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๓๖ / ๒๕๕๙

เรื่อง  การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                     

 

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์  พ.ศ.๒๕๔๕  ประกอบกับข้อ ๙, ๑๐, ๑๑ และข้อ ๑๒ ของข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒  และความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาในคราวประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๙  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘  สิงหาคม   ๒๕๕๙  สัตวแพทยสภาจึงประกาศรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ๕ ปี  (๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  ดังนี้

                   สัตวแพทยสภารับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ๕ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  ดังนี้

 

                   ปริญญาชื่อ :    สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                (ชื่อเต็มภาษาไทย)

                                          สพ.บ.                                                (ชื่อย่อภาษาไทย)

                                          Doctor of Veterinary Medicine      (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)

                                          D.V.M.                                              (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)

 

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 

                                                                  ประกาศ ณ วันที่  ๕  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๙ 

                                                                  (รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร)

                                                                               นายกสัตวแพทยสภา 

 

ดาวน์โหลดประกาศ ๓๖/๒๕๕๙ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ขอนแก่น ปรับปรุง

 

 

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๔ / ๒๕๕๙ เรื่อง การไม่รับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๒๔ / ๒๕๕๙

เรื่อง  การไม่รับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

                                     

 

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์  พ.ศ.๒๕๔๕  ประกอบกับข้อ ๙, ๑๐, ๑๑ และข้อ ๑๒ ของข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒  และความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาในคราวประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๙  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  สัตวแพทยสภาจึงประกาศไม่รับรองปริญญาในวิชาชีพการ สัตวแพทย์ ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ๕ ปี  (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๕

 

                                                                  ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๙

                                                                   (รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร)

                                                                                  นายกสัตวแพทยสภา 

 

ดาวน์โหลดประกาศ ๒๔/๒๕๕๙ การไม่รับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ เวสเทิร์น

 

 

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๕ / ๒๕๕๙ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๓๕ / ๒๕๕๙

เรื่อง  การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

                                     

 

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์  พ.ศ.๒๕๔๕  ประกอบกับข้อ ๙, ๑๐, ๑๑ และข้อ ๑๒ ของข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒  และความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาในคราวประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๙  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘  สิงหาคม   ๒๕๕๙  สัตวแพทยสภาจึงประกาศรับรองปริญญาในวิชาชีพการ        สัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ๕ ปี  (๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  ดังนี้

 

                   สัตวแพทยสภารับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ๕ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  ดังนี้

 

                   ปริญญาชื่อ :  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                  (ชื่อเต็มภาษาไทย)

                                         สพ.บ.                                                (ชื่อย่อภาษาไทย)

                                         Doctor of Veterinary Medicine      (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)

                                         D.V.M.                                              (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)

 

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๓

 

                                                         ประกาศ ณ วันที่  ๕  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๙

 

                                                         (รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร)

                                                                        นายกสัตวแพทยสภา 

 

ดาวน์โหลดประกาศ 35-2559 การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ เทคโนโลยีมหานคร

 

 

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๓ / ๒๕๕๙ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๒๓ / ๒๕๕๙

เรื่อง  การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                     

 

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์  พ.ศ.๒๕๔๕  ประกอบกับข้อ ๙, ๑๐, ๑๑ และข้อ ๑๒ ของข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒  และความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาในคราวประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๙  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐  มิถุนายน   ๒๕๕๙  สัตวแพทยสภาจึงประกาศรับรองปริญญาในวิชาชีพการ        สัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ๕ ปี  (๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  ดังนี้

 

                   สัตวแพทยสภารับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  ดังนี้

 

                   ปริญญาชื่อ :   สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต               (ชื่อเต็มภาษาไทย)

                                        สพ.บ.                                                (ชื่อย่อภาษาไทย)

                                        Doctor of Veterinary Medicine      (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)

                                        D.V.M.                                              (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)

 

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓

 

                                                             ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๙

                                                             (รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย  โรจนสเถียร)

                                                                            นายกสัตวแพทยสภา 

 

ดาวน์โหลดประกาศ ๒๓/๒๕๕๙ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ เชียงใหม่