สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศศ.ป.สพ.ที่ 11/2564 เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงสนามสอบ หรือ ขอคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีสละสิทธิ์ในการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2564
ประกาศศ.ป.สพ.ที่ 10/2564 เรื่อง เกณฑ์การผ่านในการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ประกาศศ.ป.สพ.ที่ 9/2564 เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2564
ประกาศศ.ป.สพ.ที่ 8/2564 เรื่อง เลื่อนกระบวนการจัดสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2564
ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 4/2564 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2564
ประกาศ ศ.ป.สพ.ที่ 3/2564 เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างจัดทำระบบจัดการคลังข้อสอบและจัดการสอบแบบ Computer-based
ประชาสัมพันธ์ ศ.ป.สพ.“สิ่งที่ผู้เข้าสอบประเมินฯ ควรทราบ”
ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 5/2563 เรื่อง มาตรการเฉพาะกิจสำหรับการจัดสอบประเมินฯ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ช่องทางการชำระเงินค่าสมัครสอบ
แผนที่สนามสอบประเมินฯ