สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
กำหนดการสำหรับผู้เข้าสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2562 วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ"ออกข้อสอบอย่างไรให้ได้มาตรฐาน" ครั้งที่ 34
แผนที่สนามสอบประเมินฯ
ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2562
ขั้นตอนการสมัครสอบประเมินความรู้ฯ ประจำปี 2562
ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ฯ ที่ 2/2561 เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ฯ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ “สิ่งที่ผู้เข้าสอบประเมินฯ ควรทราบ”
คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับปรับปรุงคำอธิบายเกณฑ์ พ.ศ.2559)
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 1/2560 เรื่อง การดำเนินการกรณีการกระทำทุจริตในการสอบประเมินฯ