สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

แผนที่สนามสอบประเมินฯ

    

 

1. สนามสอบที่ 01 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

2. สนามสอบที่ 02 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

3. สนามสอบที่ 03 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

4.สนามสอบที่ 04 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

5. สนามสอบที่ 06  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

 

6. สนามสอบที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการสมัครสอบประเมินความรู้ฯ ประจำปี 2562

ดาวน์โหลดขั้นตอนการสมัครประเมินฯ ครั้งที่ 1/2562 และ ครั้งที่ 2/2562

 

 

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ “สิ่งที่ผู้เข้าสอบประเมินฯ ควรทราบ”

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

“สิ่งที่ผู้เข้าสอบประเมินฯ ควรทราบ”
_________________

 

๑. ผู้ประสงค์จะสอบประเมินฯ ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการเปิดและปิดรับสมัครสอบประเมินฯ รวมทั้งขั้นตอนการสมัคร ได้ที่ www.vetcouncil.or.th/license

๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบหมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓ เป็นผู้ที่คณะฯ ให้การรับรองว่าผ่านการประเมินฯ ตามเกณฑ์หมวดที่ ๑* เรียบร้อยแล้ว นิสิตนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ต้นสังกัด หากพบความผิดพลาดด้านตัวสะกด หรืออื่นๆ เช่น มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล สามารถทำหนังสือขอแก้ไขให้ถูกต้อง ผ่านเจ้าหน้าที่วิชาการของคณะฯ ซึ่งจะให้การรับรองและแจ้งขอแก้ไขมายังศูนย์ประเมินฯ

๓. ผู้ที่สมัครสอบครั้งแรกต้องสมัครและเข้าสอบทั้ง ๒ หมวด

๔. รูปถ่ายที่ upload ในใบสมัคร ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง เสมอไหล่ เห็นใบหน้าใหญ่ชัดเจน ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ชนิดไฟล์ JPEG ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ x ๔๐๐ pixel ขนาด ๕๐๐ – ๘๐๐ KB หากไม่สามารถ upload รูปได้ แสดงว่าขนาดไฟล์รูปไม่เหมาะสม ต้องเปลี่ยน และ upload ใหม่ ตรวจสอบภาพให้ถูกต้องตามที่กำหนดเพราะเมื่อกดสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนรูปได้

๕. การจ่ายเงิน ให้พิมพ์ใบนำฝากค่าสมัครสอบ (ใบ pay in) จากระบบ ซึ่งมีข้อมูลของผู้สมัครครบถ้วนดำเนินการจ่ายเงินผ่านธนาคารตามที่กำหนดไว้หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยเร็วที่สุด ไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร

๖. ผู้สมัครสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานภาพการสมัครหลังจากชำระเงินแล้ว ๑๐ วันทำการ

๗. ในวันสอบ ผู้สอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยทางราชการที่ยังไม่หมดอายุ มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน เพื่อการแสดงตน

๘. ในการสอบ ให้เวลาในการทำข้อสอบหมวดละ ๓ ชั่วโมง (ดูรายละเอียดในข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ)

๙. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ชนิด ๕ ตัวเลือก ออกตามเกณฑ์หมวดที่ ๒* (ความรู้ความเข้าใจในวิชาการด้านสัตวแพทย์) จำนวน ๑๕๐ ข้อ และเกณฑ์หมวดที่ ๓* (ความสามารถในการปฏิบัติ) จำนวน ๑๕๐ ข้อ แต่ละหมวดจะมีอัตราส่วนของข้อสอบชนิดความจำ (recall) และประยุกต์ (application) ประมาณ ๑:๒ (๕๐ ข้อ: ๑๐๐ ข้อ)

๑๐. การคิดคะแนนสอบผ่าน จะอิงตาม MPL**  (Minimum Passing Level) ของข้อสอบชุดนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินฯ ที่จะพิจารณาจากค่าความยากง่ายของข้อสอบและ
ผลคะแนนสอบแต่ละครั้งประกอบการตัดสิน

๑๑. อายุของคะแนนสอบประเมินฯ กรณีสอบผ่านหมวดที่ ๒ หรือ หมวดที่ ๓ เพียงหมวดเดียว ผู้สอบสามารถเก็บคะแนนของหมวดที่สอบผ่านไว้ได้ไม่เกิน ๓ ปี หรือสามารถสอบได้ ๖ ครั้ง หากยังสอบหมวดที่เหลือไม่ผ่านภายในเวลาที่กำหนด จะต้องทำการสอบใหม่ทั้งสองหมวด

 __________________________________________

 

หมายเหตุ   * เกณฑ์การสอบประเมินฯใช้เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ ตามประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๘/๒๕๕๓  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓  และ คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุงคำอธิบายเกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๙)

                ** MPL หมายถึงเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำในการสอบ ซึ่งมีค่าไม่ต่ำกว่า ๕๐% และไม่เกิน ๖๐%

 

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประเมินฯ สิ่งที่ผู้เข้าสอบประเมินฯ ควรทราบ

 

 

ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ฯ ที่ 2/2561 เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ฯ ประจำปี พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 2/2561 เรื่อง กำหนดการจัดสอบประเมินความรู้ฯ ปี 2562

 

 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับปรับปรุงคำอธิบายเกณฑ์ พ.ศ.2559)

 

 ดาวน์โหลดคู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับปรับปรุงคำอธิบายเกณฑ์ พ.ศ.2559)